Mẫu QĐ( tuyển dụng, bổ nhiệm)

6.3K 0 0

TÊN CƠ QUAN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

Số:…/QĐ-TCQ             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                    Địa danh, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng và phân công công tác

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ……….;

Căn cứ vào kq kỳ thi tuyển dụng công chức ngày tháng năm;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tuyển dụng ông(bà)…, sinh ngày…,quê quán…trình độ…về công tác tại…kể từ ngày…

Điều 2: Ông(bà)…phải trả qua tg tập sự là..tháng. Trong tg tập sự ông(bà) đc hưởng 85% mức lương khởi điểm ngạch…mã số…hệ số2.34 và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chánh vp, trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan và ông(bà)….chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                    QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NG KÝ

-..;                                     (chữ ký, con dấu)

-..;

-LưuHSCN                         Họ và tên

-------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng nhân sự(gạch chân)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ………;

Căn cứ………;

Xét đề nghị của Trưởng ban thi đua,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng cho những ông(bà) sau đây:

1.      Ông Ng Văn A, chức vụ…, công tác tại…

2.      ….với hình thức…

Điều 2: Những ông( bà)có tên trên đc hưởng…theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chánh vp, Trưởng ban thi đua, thủ trưởng các đơn vị thuộc liên quan và các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NG KÝ

-..;                                          (chữ ký, con dấu)

-...;

-Lưu:…                                   Họ và tên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên đạt học bổng học kỳ II năm học 2009-2010

(gạch chân)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LĐ XH

Căn cứ quyết định số 538/QĐ-BLĐTBXH ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trường ĐHLĐXH;

Căn cứ quyết định số 345/QĐ-BGD-ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành “quy chế, học sinh, sv các trường ĐH,CĐ, trung học chuyên nghiệp chính quy”;

Căn cứ quyết định số 678/QĐ-ĐHLĐXH ngày 26 tháng 2 nawm2007 của Hiệu trưởng trường ĐHLĐXH về việc ban hành Quy định công tác học sinh, sv trường ĐHLĐXH;

Căn cứ thành tích đóng góp của những sv khóa học 2010-2014 khoa Quản lí lao động và khoa Bảo hiểm;

Căn cứ vào biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng ngày 2 tháng 12 năm 2010 của tr ĐHLĐXH;

Xét đề nghị của Trưởng phòng công tác sv,

QUYẾT ĐỊNH:

-------------------------------------

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ (gạch chân)

Số: 603/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Mai Trọng Nhuận giữ chức Phó Giam Đốc Đại học QGHN (gạch chân)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TT ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng chính phủ;

Xét đề nghị của Giam đốc ĐHQGHN tại văn bản số 446/TTCB ngày 25 tháng 1 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại vb số 1181-TT-BNV ngày 27 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm lại có thời hạn ông… , giữ chức Phó giám đốc ĐHQGHN nhiệm kỳ 2007-2012.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao dục và Đào tạo, Giam đốc ĐHQGHN và ông….chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                            KT.THỦ TƯỚNG

-như điều 3;                                        PHÓ THỦ TƯỚNG

-thủ tướng,các phó thủ tg cp;

-vpcp,btcn,pcn trần quốc toản;

-lưu: VT

điều tra XHHFree Stories You'll Love