co solyluan thuc tien cua viec ket hop kinh te voi tang cuong quoc phong an ninh

40.9K 2 8

Hoạt động kinh tế là hoạt động cơ bản thường xuyên gắn liền với sự tồn tại của xã hội loài người.Đó là toàn bộ qúa trình sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội phục vụ cho nhu cầu đời sống con người.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta là hoạt động tích cực chủ động của nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong một chỉnh thể thống nhất trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương thúc đẩy nhau cùng phát triển góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

A-Cơ sở lí luận của sự kết hợp.

Kinh tế quốc phòng an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quóc gia dân tọc độc lập có chủ quyền mỗi lĩnh vực có mục đích cách hoạt động riêng và chịu sự chi phối của hệ thống quy luật riêng song giữa chúng lại có mối quan hệ tác đọng qua lại lẫn nhau. Trong đó kinh tế là yếu tố suy cho đến cùng quyết định đến quốc phòng - an ninh ngược lại quốc phòng - an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế,bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Kinh tế quyết định đến nguồn góc ra đời sức mạnh của quốc phòng an ninh lợi ích kinh tế suy đến cùng là nguyên nhân làm nảy sinh các mâu thuẫn xung đột xã hội để giải quyết mâu thuẫn đó cần có quốc phòng và an ninh. Bản chất của chế đọ kinh tế xã hội quyết định đến bản chất của quốc phòng an ninh xây dựng sức mạnh quốc phòng an ninh vì mục đích bảo vệ và đem lại lợi ích cho mọi thành viên trong xã hội là do bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa quy định, còn tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh vì mục đích bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản cầm quyền thục hiện chiến tranh xâm lược là do bản chất của chế độ kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa quyết định.

- Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp cơ sở vạt chất kỹ thuật nhân lực cho hoạt động quốc phòng an ninh vì vậy để xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh phải xây dựng phát triển kinh tế.

- Kinh tế còn quyết định đến việc cung cấp số lượng chất lượng nguồn nhân lực cho quốc phòng an ninh qua đó quyết định đến tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang quyết định đến đường lối chiến lược quốc phòng an ninh .

- Quốc phòng - an ninh không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà còn tác động trở lại với kinh tế - xã hội trên cả góc độ tích cực và tiêu cực.quốc phòng - an ninh vững mạnh sẽ tạo môi trường hòa bình ổn định lâu dài tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời bình ở mức độ nhất định cũng có tác dụng kích thích kinh tế phát triển.

- Hoạt động quốc phòng an ninh tiêu tốn đáng kể một phần nguồn nhân lực vật lực tài chính của xã hội nó là nguồn tiêu dùng " mất đi" không quay vào tái sản xuất xã hội do đó sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng của xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Nó còn ảnh hưởng đến đường lối phát triển kinh tế cơ cấu kinh tế nó còn có thể dẫn đến hủy hoại môi trường sinh thái để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Để hạn chế những tác động tiêu cực này phải kết hợp tốt tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế xã hội vào một chỉnh thể thống nhất.

B - Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

Nhìn vào tiến trình phát triển của các quốc gia trên thế giới chúng ta thấy dù là nước lớn hay nước nhỏ kinh tế phát triển hay chưa phát triển dù chế độ chính trị như thế nào thì mỗi quốc gia cũng đều chăm lo thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Tuy nhiên các nước khác nhau với chế độ chinh trị xã hội khác nhau thì sự kết hợp cũng có sự khác nhau về mục đích nội dung, phương thức và kết quả ngay cả trong một nước trong mỗi giai đoạn phát triển thì sự kết hợp cũng khác nhau.

Ở Việt Nam sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đã có lịch sử lâu dài dựng nước đi đôi với giữ nước đó là quy luật tồn tại phát triển của dân tộc ta.

Trong xây dựng phát triển kinh tế đã sử dụng nhiều chính sách khai hoang lập ấp ở những nơi xung yếu để phục binh sẵn phá thế giặc từ xa đồng thời sản xuất và tạo thế trận đánh giặc cơ động lục lượng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Từ khi Đảng cộng sản việt nam ra đời và lãnh đạo cách mạng do nắm vững quy luật và biết thừa kế kinh nghiệm của lịch sử nên đã thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh một cách nhất quán bằng những chủ trương sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược(1945-1954) Đảng đề ra chủ trương " Vừa kháng chiến ,vừa kiến quốc" " Vừa chiến đấu , vừa tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm" vừa phát triển kinh tế ở địa phương vừa tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước(1954-1975) kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh dã được Đảng chỉ đạo thực hiện ở mỗi miền với nội dung và hình thức thích hợp.

++Ở miền Bắc để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng hạu phương lớn cho miền Nam đánh giặc miền bắc đã xây dựng phát triển chế độ xã hội mới nền kinh tế văn hóa mới nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân bảo vệ vững chắc chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời chi viện sức người sức của cho miền Nam.

++Ở miền nam Đảng chỉ đạo quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố mở rộng hậu phương xây dựng căn cứ địa miền Nam trở thành một nơi vững mạnh để chống giặc đây chính là một điều kiện cơ bản đảm bảo cho cách mạng nước ta đi đến thắng lợi.

Thời kỳ đất nước độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội(1975 đến nay) kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh được Đảng ta khảng định là một nội dung quan trọng trong đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và được triển khai trên quy mô rộng lớn toàn diện hơn.

Nhò chính sách nhất quán về thực hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phong an ninh chúng ta đã phát huy được tiềm năng cho xây dựng tổ quốc trong thời bình cùng với việc phát triển kinh tế là chăm lo củng cố tiềm lực quốc phòng thế trận quốc phòng. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thòi đại tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù do vậy góp phàn giữ gìn và phát triển đất nước cho đến ngày nay.

co solyluan thuc tien cua viec ket hop kinh te voi tang cuong quoc phong an ninhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!