quan diem cua dang trong chien tranh nhan dan bao ve to quoc

59.7K 11 8

Câu 1: Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

TRẢ LỜI:

*Tiến hành chiến tranh trong nhân dân ,toàn dân đánh giặc lấy LLVT nhân đân làm long cốt.Kết hợp tác chiến của LLVT địa phương với tác chiến của binh đoàn chủ lực

_vị trí: đây là quan điểm cơ bản xuyên suốt thể hiện tính nhân dân sâu sắc trong chiến tranh khẳng định đây là cuộc chiến tranh của nhân dân và vì nhân dân với tinh thần đầy đủ nhất là đk để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh

_Nội dung thể hiện: +trong đk kiện mới ,ta vẫn phải lấy nhỏ thắng lớn lấy ít thắng nhiều để đánh thắng những quân đội mạnh hơn ta gấp nhiều lần Đẳng ta ko chỉ dựa vào LLVT mà còn phải dựa vào sức mạnh của toàn dân ,tiến hành chiến tranh nhân daan ,toàn dân đánh giặc

+Động viên toàn dân đánh giặc ,chung ta phải động viên và tổ chức quần chúng cùng LLVT nhân dân trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Đánh giặc bg mọi thứ vũ khí có trong tay bg những cách đánh độc đáo sang tạo....

Toàng dân đánh giặc phải có LL long cốt là LLVT nhân dân gồm 3 thứ quân :dân quân tự vệ,bộ đội địa phương ;và bộ đội chủ lực..Dân quân tự vệ làm lòng cốt cho ptr đấu tranh của toàn dân đánh giặc ở cơ sở:bộ đội địa phương và dân quân tự vệ làm long cốt cho ptr chiến tranh nhân dân ở địa phương .Bộ đội chủ lực cùng LLVT địa phương làm long cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến tr cả nc

+Tiến hành chiến tranh toàn dân , đó là truyền thống , đồng thời quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh của dân tộc ta chống những kẻ thù sâm lược mạnh hơn ta nhiều lần .tổ tiên ta đã tiến hành chiến tranh nhân dân để đánh thắng các triều đại phong kiến ph bắc xâm lựoc cũng như duới sự lamnhx đạo của Đảng ,dân tộc ta đã thắng thực dân pháp và đé quốc mỹ xâm lược .Ngày nay ta phải kế thừa phát huy truyền thống ấy lên một trình đôj mới phù hợp với đk mới thưc hiện chiến tranh toàn dân đánh thắng các cuộc chiến ranh xâm lược của định .

-Biện pháp thực hiện:

+tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ tuổi nói chung và SV nói riêng

+không ngừng chăm lo xd các LLVT vững mạnh toàn diện đb là chất lượng chính trị

+không ngừng nghiên cứu nghệ thuât quân sự nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây ở trên tg để phát triể nghệ thuật quân sự lên 1 tầm cao mới .XD tỉnh (TP)thành khu cực phòng thủ vững chắc

*tiến hành chién tranh toàn diện ,kết hợp chtj chẽ giữa đấu tranh quân sự chính trị ngoại dao ktế văn hoá và tư tg lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu lấy thắng lợi trên chiến trg là yếu tố qđ để giành thắng lợi trong chiến tranh

*chuẩn bị mọi mặt trên cả nc cũng như từng khu vực để dủ sức đánh lâu dài ra sức thu hẹp ko hian rút ngắn tg chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

*Kết hợp kháng chieens với xd vừa kháng chiến vừa xd ra sức SX thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng LL ta càng đánh càng mạnh

*Kết hợp đấu tranhquân sự với bảo đảm an ninh chính trị ,giữ gìn trật tự an toàn XH ,trấn áp kịp thờid mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn

*kết họp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phát huy tinh thần tự lực tự cường tranh thủ sự giúp đỡ qtế sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên tg

quan diem cua dang trong chien tranh nhan dan bao ve to quocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!