quan diem chu nghi mac, tu tuong ho chi minh ve chien tranh

46.7K 4 7

1/Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ chí minh về chiến tranh

Mục đích: trang bị cho sinh viên một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin tư tưởng Hồ chí minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học giúp người học có cơ sở để quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng.

a,quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh

- Chiến tranh là một hiện tượng chính trị xã hội

- nguồn gốc nảy sinh chiến tranh

- Bản chất của chiến tranh

b,tư tưởng HCM về chiến tranh

-trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng HCM đã sớm đánh giá đúng đắn bản chất quy luật của chiến tranh tác động của chiến tranh đến đời sống xã hội

-Xác định tính chất xã hội của chiến tranh phân tích tính chất chính trị - xã hội của chiến tranh xâm lược thuộc địa chiến tranh ăn cướp của chủ nghĩa đế quốc chỉ ra tính chất chính nghĩa của chiến tranh giải phóng dân tộc

- HCM khẳng định ngày nay chiến tranh giả phóng dân tộc của nhân dân ta là chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2/Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng HCm về quân đội

A,quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về quân đội

Theo Ph.Ănghen quân đội là mọt tập đoàn người vũ trang có tổ chức do nhà nước xây dựng để dùng vào cuộc chiến tranh tiến công hoặc chiến tranh phòng ngự.

V.I nhấn mạnh chức năng cơ bản của quân đội đế quốc là phương tiện quân sự chủ yếu để đạt được mục đích chính trị đối ngoại là tiến hành chiến tranh xâm lược và duy trì quyền thống trị của bóc lột đối với nhân dân lao động trong nước

-Nguồn gốc ra đời của quân đội; quân đội là một hiện tượng lịch sử ra đời trong giai đoạn phát triển nhất định của loài người khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự đối kháng giai cấp trong xã hội chính chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp đã làm nảy sinh nhà nước thống trị bóc lột như vậy chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng là nguồn gốc ra đời của quân đội

-Bản chất giai cấp quân đội:bản chất của giai cấp quân đội phụ thuộc vào bản chất giai cấp giai cấp của nhà nước đã tổ chức ra quân đội đó.

Bản chất quân đội không phải tự hình thành mà phải trải qua quá trình xây dựng lâu dài và được củng cố liên tục

- Sức mạnh chiến đấu của quân đội

- Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I

+Đảng cộng sản lãnh đạo quân đội tăng cường bản chất giai cấp công nhân

+Đoàn kết thống nhất quân đội với nhân dân

+trung thành với chủ nghĩa quốc tế cộng sản xây dựng quân đội chính quy,phát triển hài hòa sẵn sàng chiến đấu

B,tư tưởng HCM về quân đội

- Sự ra đời của quân đội là một tất yếu 1 vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc

- Quân đội phải mang bản chất giai cấp công nhân

- Quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu

- Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp tới quân đội

-Nhiệm vụ chức năng của quân đội

+Nhiệm vụ :xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia lao động sản xuất góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội

+Chức năng: Chiến đấu,sản xuất,công tác

3/Quan điểm của CN Mac-Lênin về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

A,Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan

- xuất phát từ yêu cầu thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

-xuất phát từ quy luật xây dựng CNXH phải đi đôi với bảo vệ tổ quốc XHCN

- xuất phát từ quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc

- xuất phát từ bản chất âm mưu của kẻ thù và bản chất của cách mạng thế giới.

B,Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm nghĩa vụ của toàn dân tộc toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động

C,Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn liền với phát triển kinh tế

D,Đảng cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ tổ quốc XHCN

4/tư tưởng HCm về bảo vệ tổ quốc XHCN

A,Bảo vệ tổ quốc là một tất yếu khách quan

B,mục tiêu bảo vệ tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân

C,sức mạnh bảo vệ tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc cả nước kết hợp với sức mạnh thời đại

D,Đảng cộng sản VN lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam

quan diem chu nghi mac, tu tuong ho chi minh ve chien tranhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!