For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

phuong huong xay dung luc luong vu trang nhan trong giai doan moi

9.6K 2 2

Câu 3: Phương hướng xd LLVT nhân dân trong gđ mới :

TRẢ LỜI :

* XD quân đội theo hg CM chính quy tinh nhuệ và từng bc hiện đại :

+XD quân đội cách mạng : đây là vấn đề cơ bản hang đầu trong nhiệm vụ xd quân đội của đảng rong mọi gđ CM

Nội dung:

-Xd b.c g/c công nhân cho quân đội làm cho LL này tuyệt đối chung thành với đản với tổ quốc với nhân dân

-Chấp hành mlọi đg lối của đảng chính sách của nhà nc

-Kiên đinh mục tiêu lý tg XHCN cững vàng ntrc khó khăn thử thách hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ dc

Giao

-trc diễn biến tình hình ohải p.b đc đúng sai

-có tinh thần đk nhân dân đk nội bộ đk quốc tế...

-lỷ luật tự giác nghiêm minh dân chủ rộng rãi

+Chính quy: là thực hiện thống nhất về mọi mặt (tổ chức,biên chế trang bnị ).Dựa trên những chế độ điều lệnh quy định đưa mọi hđ của quân đội vào nề nếp.Nhằm thống nhất ý chí và hđ về chính rị tư tg và tổ chức của mọi quân nhan để tăng cưồng sức mạnh chieens đấu tổng hợp của quân đội

Nội dung: thống nhất về b/c CM,mục tiêu chiến dấu về ý chí quyết tâm nguyên tắc xd quân đội về tổ chức biên chế ntrang bịi.Thống nhất về quan điểm tư tg quân sự nghệ thuật quân sự về phương pháp huấn luyện giáo dục.Thống nhất về tổ chức thực hiện chức trách nề nếp chế độ chính quy về quản lý bộ đội quản lý trang bj .

+Tinh nhuệ: biểu hiện moi hđ vủan quân đọi trên các lĩnh vực đạt hiệu quả cao

Nôi dung: đc xd toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị tỏ chức...

-Tinh nhuệ về chính trị : đứng trc diễn biến về của tình hình,có khả năng phân tích vf kết luận chính xác đung sai từ đó có thái độ đúng đắn với sự việc đó

-Tinh nhiệ về tổ chức : tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng đc yêu cầu nhiệm vụ đc giao

-Tinh nhuệ về lỹ thuật : phải giỏi sd các laọi binh khí kỹ thuật hiện có biêt sd trang thiết bị vũ khí hiện đại,.giỏi các cách đánh vận dụng mưu chí sang tạo các hình thức chiến thuật

+Từng bc hiện đại : đi đôi với chính quy tinh nhuệ pahỉ từng bc thực hiện đại hoá quân đội về trang bị vũ khí .hiện đại hoá là 1 tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta

Nội dung: từng bc đổi mới vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội

-XD rèn luyện quân nhân có bản lĩnh trí tuệ vf năng lực hành động đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại .ptr các quân binh chủng kĩ thuật ;có nghệ thuật quân sự hiện đại,khoa học quân sự hiện đại ; có hệ thống công nghiếp quốc phòng hiện đại ....,bảo đảm cho quân đội hđ trong mọi đk chiến tranh hiện đại

-Những nội dung trên là cả 1 1úa trình phấn đấu lâu dài mới đạt đc,hiện nay ta pahỉ thực hiện bc đi :"từng bc" nghĩa là phải dần dần bg khả năng của nền ktế và trình đọ

phuong huong xay dung luc luong vu trang nhan trong giai doan moiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!