moy so bien phap chinh xay dung nen quoc phong toan dan

9.6K 1 0

A, thường xuyên thực hiện giáo dục quốc phòng-an ninh

Thực hiện chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/07 của bộ chính trị và nghị định 116/2007/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về quốc phòng an ninh. Nội dung quốc phòng an ninh phải toàn diện,coi trọng giáo dục tình yêu quê hươn,đất nước,chế độ XHCN nghĩa vụ của công dân với việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Làm cho mọi người mọi tổ chức biết tự vệ trước sự chống phá của các thế lực thù địch phải vận dụng nhiều hình thức phương pháp giáo dục tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục QP-AN.

B,tăng cường sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của nhà nước trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan,tổ chức và nhân dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân

c,Nâng cao ý thức,trách nhiệm công dân cho sinh viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân

-Xây dựng nền quốc phòng toàn dân,an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân.Mọi công dân,mọi tổ chức lực lượng đều phải tham gia theo phạm vi và khả năng của mình. Đối với sinh viên phải tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt nắm vững kiến thức quốc phòng,an ninh nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng Việt nam của chủ nghĩ đế quốc và các thế lực thù địch trên cơ sở đó tự giác tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự an ninh và chủ đọng tham gia các hoạt động về quốc phòng,an ninh do nhà trường,xã,phường thị trấn triển khai.

moy so bien phap chinh xay dung nen quoc phong toan danBasahin ang storyang ito ng LIBRE!