Nội dung giải pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng

1.2K 0 0

Nội dung giải pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng:

- Xác định nội dung kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh bao gồm: Kết hợp trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên các vùng, địa bàn, lãnh thổ. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng địa phương. Xây dựng về lực lượng và thế trận an ninh nhân dân.

- Xây dựng các giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2003 - 2020):

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trong quá trình kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng nói chung, kiến thức kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh nói riêng đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương; Xây dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh; Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc, là điều kiện bảo đảm môi trường ổn định, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh; Xây dựng cơ chế chính sách nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương ngày càng vững mạnh.

Nội dung giải pháp kết hợp kinh tế với quốc phòngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!