Cole (6)

19.8K 656 689
                  

Pareho kaming nakangisi ni Theo habang sinusundan namin ng tingin ang kaklase naming nagdadabog papalayo. Nang nasa pinto na ito, nilingon pa talaga kami, bumelat, at binalabag pasara ang pinto. Naririnig pa namin ang pagpapadyak ng mga paa niya. Kay liit na babae pero kung makapagdabog akala mo kung sinong malaki.

Orie the Contrary. Lumapad ang ngisi ko sa naisip. Ano kaya ang gagawin niya kapag pinauso ko 'yon? Tiyak puputok na talaga ang ugat miya sa ulo sa inis. Kaya nga ang sarap din talaga inisin. Pumapatol.

Mahina nang tumatawa si Theo na nakaakbay pa rin sa akin. "Ang tapang mo rin, noh?" sabi niya. "Nakita mo ba kung paano ka niya panlisikan ng mga mata nang hawakan mo ang kanyang mga pisngi? Akala ko talaga kakalmutin ka na, eh. I could see that thought in her eyes."

Muli na naman siyang tumawa. Parang tuwang-tuwa talaga siya na isiping kakalmutin ako ng kaklase namin. Such a very good friend this one.

Inalis ko ang braso niya mula sa balikat ko at hinarap siyang nakasimangot. "Iniwan ka lang saglit kung ano-ano na ang pinaggagawa mo."

Kumibit-balikat lang siya. "Wala naman akong ginagawa."

"'We are conducting an experiment'". Ginaya ko ang sinabi niya kanina. "Ulol!"

"It was her idea," sagot niya naman, defensively.

Nagdududa ko siyang tinitigan at inikutan niya ako ng mata.

"Do I look like someone who would suggest doing that on my own? Seriously, Cole? Ako? Bago pa ko may mahambal ara na sa guya ko kamot niya. May maubra pa ko?"

Napa-ismid na ako. "Anong nangyari sa pananapak mo kapag hinahawakan ka ng hindi mo kakilala?"

"Kilala ko naman 'yon. Seatmate ko pa nga, eh."

Parang ako yata ang mananapak sa pamimilosopo ng hayop na 'to. Nahahalata naman niyang nagtitimpi ako at parang nananadya pa talagang ngumisi. I changed tactics.

"Mukhang nagiging gentleman ka na. Nahila na kita sa wakas mula sa kuweba mo and into the light. Good job, kukla. "

Siya na ngayon ang matalim ang pagkakatitig sa akin. "Mukha na ba akong gentleman?" angil niya. "And can you stop calling me babydoll? Bubugbugin na talaga kita."

"You are welcome to try."

Ako naman ngayon ang malapad na ngumisi sa kanya habang sinesenyasan niya ako ng dalawang 'fuck you'. Siya naman ngayon ang nagdadabog na maglagay ng mga gamit sa sariling backpack. Nilabas niya rin ang mga libro niya sa ilalim ng desk at pinagpatong-patong ang mga iyon.

"So, siya ang unang humawak sa'yo?"

"Siya lang ang humawak." Pagtatama niya. "Hindi ako gumanti."

"Don't lie. Kinuha mo ang kamay niya at nilagay sa pisngi mo."

Huminto siya sa ginagawa at seryosong tumitig sa akin. Dahan-dahan siyang ngumiti hanggang sa ngiting aso na ang nasa labi niya. Nadagdagan ang kagustuhan kong sapakin siya.

"I did." Mabilis ang kanyang pagsang-ayon. "Pero para asarin lang siya. Eh, ikaw, ano'ng excuse mo sa paghimas sa pisngi niya?"

"She looks adorable." Ngiting-aso na rin ako. "Parang ikaw kung naging babae."

"Gago mo!"

Mabilis ko namang nailagan ang suntok niya habang tumatawa. Hindi iyon magiging madali kung talagang gusto niya akong tamaan. Hinubog ang katawan nitong kaibigan ko para maging armas. Kung gugustuhin niya, he can explode with fast and deadly accuracy. Nabawasan ang tuwang nararamdaman ko nang maisip kung bakit siya ganoon.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon