-part 14-

757 129 654
                  

-09:13pm-hotel-just the two of us by Grover washington-

اروم و با ریتم اهنگ سرشو بالا پایین میکرد و زیر لب لیریک رو زمزمه میکرد...

تیغ رو خیلی نرم روی پوست ساق پاش میکشید و سعی داشت که دستش دوباره نلرزه.

دلش نمیخواست یک زخم دیگه به زخمایی که توی این چند دقیقه روی پاش گذاشته بود اضافه کنه...

همین حالا ام اثرات زخم هایی که برای شیو های قبلیش بودن روی بدنش بود.

اونا لیام و ناراحت میکردن و گاهی اوقات به زین اجازه شیو کردن با تیغ رو نمیداد و تیغ هارو دور میریخت.

زین دوست نداشت بدنش پر از زخم باشه ولی وکس درد داشت پس ترجیح میداد زخم روی بدنش باشه تا اون درد وحشتناک و تحمل کنه...

کار ساق پاش و زانوش که تموم شد روی جاش جا به جا شد و روی زانوهاش نشست.

تیغ رو لبه ی وان‌گذاشت و نرم کننده رو برداشت و کمی از اون رو توی دستش ریخت.

مایع ی ابی رنگی که بوی بلوبری و به مشامش میرسوند رو روی روی پاش زد و مشغول ماساژ دادن پاش شد...

وقتی لایه ی نازکی از نرم کننده تمام پوستش رو گرفت تیغ رو برداشت و خیلی اروم از بالای رونش تا بالای زانوش کشید.

نفس عمیقی کشید و دوباره تیغ رو بالای رونش قرار داد.

اروم به سمت پایین کشید و ثانیه ای نگذشته بود که سیاهی اطرافش رو گرفت.

روی جاش پرید و جیغ کوتاهی کشید وقتی سوزش بدی رو روی رونش حس کرد و تیغی که حالا از دستش افتاده بود و توی اب وان گم شده بود.

چشماش رو بست و نفس عمیقی کشید و سعی کرد به چیز های وحشتناک فکر نکنه

نمیفهمید چیشده ولی حدس میزد برق هتل قطع شده باشه...

چشماش هیجایی رو نمیدید و همه چیز تاریکی بود و تاریکی.

میتونست صدای موزیکی که از موبایلش پخش میشد و بشنوه پس نفس عمیق دیگه ای کشید و دستش و به سمت جایی که حدس میزد دراور حمام باشه دراز کرد.

میترسید برای تیغی که توی اب افتاده بود از جاش بلند شه یا تکون بخوره پس فقط سعی کرد تا جایی که میتونه بدنش و کش بیاره.

با لمس کردن چند جا توی تاریکی بعد از چند ثانیه تونست سطع دراور و بعدموبایلش رو پیدا کنه.

سریع نور موبایل رو روشن کرد و اونو روی اطرافش گرفت و وقتی از نبود موجودات وحشتناک توی حموم مطمعن شد نفس راحتی کشید و نور رو توی اب وان‌گرفت.

بی توجه به زخم تقریبا بزرگ ولی سطحی ای که روی رونش کشیده شده بود،تیغ و که جلوی پاش افتاده بود برداشت و گوشه ی سکوی کنار وان‌گذاشت.

| 𝑪𝑾𝑻𝑪𝑯 | -[completed]Where stories live. Discover now