phan tich vai tro chuc nang cua cac thanh phan trong quan xa moi quan he giua cac thnah phan do voi

3.2K 0 0

*) Phân tích vai trò, chức năng của các thành phần sinh vật trong QX:

-QX là tập hợp các QT cùng tồn tại trong mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau trong một phạm vi vùng, lãnh thổ nhất định để tạo nên 1 cấu trúc đảm bảo cho sự tồn tại ổn định và bền vững của các QT và QX.

Vùng, lãnh thổ lớn như: rừng,cánh đồng, ven biển... gọi là các QX cơ sở và nó ít bị phụ thuộc vào các QX xung quanh nó.

Vùng, lãnh thổ nhỏ như: vạt rừng, một thửa ruộng, ao, hồ...gọi là các QX nhỏ và nó phụ thuộc nhiều vào các QX xung quanh nó.

Quan hệ giữu các loài trong QX ảnh hưởng tới cấu trúc QX và nó quiết định tới tính ổn định về vùng của QX.

-Vai trò và chức năng của các thành phần SV trong QX:

Một QX SV hoàn chỉnh ngoài tự nhiên bao giờ cũng có 3 thành phần SV sau:

+ SV sản xuất: là những SV có khả năng tự tổng hợp CHC và NL cho bản thân mình mà không cần dựa vào các SV khác à SC tự dưỡng.

Thực vật ( SV xanh): đây là thành phần SV quan trọng nhất trong QX vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của SV khác.

Tảo ( có khả năng quang hợp): đóng góp ít.

VSV có khả năng hóa tổng hợp: là những VSV có khả năng sử dụng NLHH sinh ra từ các PƯHH mà chúng tham gia vào để tổng hợp nên CHC cho cơ thể từ CVC,loại này đóng góp ít.

+ SV tiêu thụ ( SC dị dưỡng): động vật

Căn cứ vào khả năng ăn trực tiếp hay gián tiếp của động vật mà người ta chia ĐV thành các nhóm khác nhau

ĐV ăn trực tiếp thức ăn: SV tiêu thụ bậc 1( sâu...)

ĐV ăn SV tiêu thụ bậc 1: SV tiêu thụ bậc 2(ếch, nhái...)

ĐV ăn SV tiêu thụ bậc 2: SV tiêu thụ bậc 3(rắn...)

...

Trong tự nhiên,QX càng nhiều loài thì các SV tiêu thụ sẽ có thể tồn tại ở bậc dinh dưỡng càng cao.

Đây là mối quan hệ dinh dưỡng rất quan trọng và phức tạp giưuax các loài trong QX, nó ảnh hưởng đến cấu trúc của QX, nó quyết định đến tính tồn tại ổn dịnh và bền vững mật độ của QX.

+ SV phân hủy: là những SV phân giải các CHC từ ĐV và TV ra các CVC, CVC đó vào cơ thể TV qua quá trình hấp thu dinh dưỡng khoáng từ rễ cây, đó là quá trình khép kín, vật chất được quay tròn.

Trong một QX hoàn chỉnh thì phải có đủ 3 thành phần SV trên cùng tồn tại và phát triển,mặc dù 3 thành phần đó có vai trò và chức năng khác nhau nhưng chúng đều thống nhất với nhau trong hoạt động của mình thong qua việc thực hiện 2 quá trình dồng thời của sự sống là: đồng hóa và tổng hợp các CHC, phân giải xác HC thành VC và khép kín vòng quay vật chất. Những SV có vai trò quyết định như vậy được gọi là loài ưu thế sinh thái.

Một số chỉ tiêu để đánh giá loài ưu thế sinh thái: số lượng cá thể, sinh khối lớn, độ che phủ.

Để xác định mức độ tập hợp ưu thế sinh thái của loài,người ta dựa vào chỉ số ưu thế: C = , C > > thì loài càng chiếm ưu thế trong QX,khi nghiên cứu ta chỉ tập trung nghiên cứu những loài có C > >,( ni là số lượng cá thể của loài thứ i).

phan tich vai tro chuc nang cua cac thanh phan trong quan xa moi quan he giua cac thnah phan do voiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!