quoc te 12

474 0 0

dau tu truc tiep. gian tiep- phan biet

1:khai niem: dau tu quoc te la hinh thuc di chuyen quoc te ve von tu quoc gia nay sang quoc gia khac de tien hanh cac du an dau tu dem lai loi ich cho cac ben tham gia

• Dau tu truc tiep:la loai hinh di chuyen von quoc te trong do chu so huu von la nguoi truc tiep, quan ly va dieu hanh viec su dung von

• Dau tu gian tiep:la viec di chuyen von giua cac quoc gia trong do chu so huu von khong truc tiep quan ly va dieu hanh cac hoat dong su dung von

Phan biet:

Giong nhau: deu la su di chuyen von quoc te

Deu nham tim kiem loi nhuan tu dau tu

Khac nhau

• Dau tu gian tiep(FPI)

 Nguon von dau tu chu yeu la chinh phu va cac to chuc quoc te, to chuc phi chinh phu, tu nhan( cong ty, doah nghiep)

 Nguoi so huu von khong truc tiep quan ly va dieu hanh cac hoat dong su dung von, ko truc tiep chiu trach nhiem ve ket qua dau tu

 Duoc huong loi nhuan theo mot lai suat duoc cong bo truoc

 Hinh thuc dau tu:phieu khoan va vien tro nuoc ngoai

 Thuong kem theo cac dieu kien ve chinh tri

 Lai suat thuong thap

 Thoi gian su dung dai

 Do rui ro thap

• Dau tu truc tiep ( FDI)

 Nguon von dau tu truc tiep chu yeu la tu nhan

 Nguoi so huu von dong thoi la nguoi truc tiep quan ly va dieu hanh hoat dong su dung von dau tu, truc tiep chiu trach nhiem ve ket qua dau tu

 Loi nhuan duoc huong tuy theo ket qua san xuat kinh doanh va ti le gop von

 Hinh thuc dau tu: hop dong hop tac kinh doanh,doanh nghiep lien doanh, doanh nghiep 100% von nuoc ngoai, hop dong BOT

 Khong kem theo cac dieu kien ve chinh tri

 Loi nhuan thuong cao hon so voi dau tu gian tiep

 Thoi gian dau tu thuong ngan hon so voi dau tu gian tiep

 Do rui ro lon hon

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!