quá trinh len men:

1.8K 0 0

quá trình lên men butylic: là qtr phân hủy chuyển hioas đg gluco dưới td của các chủng giống VSV trong đk yếm khí để cho ra acid butylic rượu isobutanol co2 và sinh năng lg

Cơ chế: C6H12O 6 CH3(CH2)2COOH+CO2+Q

VSV tham gia vào qtr: chủ yếu là: clostridium butynicum và Clostridium pasteurienum.là VK hình que gam dg sinh ha bào yếm khí bắt buộc .sinh nha bao làm biến dạng tb propioni bacterium  vk hình que gam dg yếm khí abwbts buộc ko sinh nha bào

Đk: yếm khí ;mtr chua pH 4,5-6,5;độ ẩm: 6-95%.t 20-35

Ứng dụng lợi dụng quy trình SX acid butylic CO2 gp NL

*qtr lên men propionic:kq là tạo ra CH3CH2COOH;CH3COO;CO2;H2O và giải phóng NL

VSV: vk propionic bacterium trực khuẩn Gdg yếm khí bắt buộc kosinh nha bào

Ứng dụng: phân hủy chuyển hóa hợp chất chứa nhiều cơ sợi hàm lg xelulo cao

*quá trình lên men foocmic: kq tạo HCOOH:CO2;gp NL

VSV: Escherichia(Ecoli)đây là trực khuẩn G âm yếm khí bắt buộc ko sinh nha bào ptr rất mạnh trong mtr giàu chất HC

Ứng dung: x acid foocmic ứng dụng trong CNTP

*qtr lên men metan: là qtr chuyển hóa các hợp chất HC dưới td của cacschungr giống VSV trong đk yếm khí sinh ra CH4 và 1 số CHC khác Sinh Co2 và Q

Cơ chế HCHCCH4+....CO2+...+Q

Hiệu suất sinh CH4 là 60-65%

VSV: Methano coccus;Methano sarcina là vk hình cầu có thể đơn or bát cầu.G âm ko sinh nha bào yếm khí bắt buộc các chgungr giống vsv này hđ mạnh ở pH 4,5-6,5 mtr chua có độ ẩm 60-90% t 30-80

Ứng dụng: SX khí sinh học bioga.SX VTM b12dungf rất nhiều trong thức ăn chăn nuôi

quá trinh len men:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!