su phan bo vi sinh vat trong dat

1.4K 0 0

Đất là mtr sống lý tg nhất với VSV vì trong đất có đầy đủ các yeus tố cần thiết cho VSV str ptr .t:dao động 22-25.pH :thông thường 3-9.điện thế OXH KH: 0,1-40V độ ẩm :20-99%.ngoài ra ơ trong đất còn có đầy đủ các ng tố đa lg vi lg đb trong đất có chứa nhiều loạn E hợp chất hữu cơ  vì vậy trong 1 g đất khô có thể có có hàng tới TBVSV hđ ở đây/tuy nhiên tùy từng loại đất khác nhau mà thành phần số lg VSV là ko giống nhau

+thành phần cơ giới đất: tp và tỷ lệ cấp hạt

+các yếu tố DD

+đk khí hậu

Vì vậy theo kết quả nghiên cứu của trokin: đối với đất có tành phần hữu cơ cao (mùn khoáng 4%) có khoảng 3500 tỷ tb VSV trong 1 g đất đất xám bạc màu 1921 tỷ

Trong đất VSV tập trung nhiều ở tầng canh tác 0-20cm sau đó giảm dần theo chiều sâu phẫu diện đất

Đối với VSV yếm khí VSV có nha bào VSV chuyể hóa xenlulos thường dc tập trung ở tầng đất 20-30 cm.Đất trũng úng ngập nc tỷ lệ VSV hảo khí/VSV yếm khí <1

Đất khô hạn tưới tiêu chủ động tỷ lệ này >1 và có thể lớn hơn gáp 5-6 lần

Ng ta thấy trong đk yếm khí vẫn có khoảng 60-70 vạn tbVSV hảo khí hđ ở đây do 3 nguyên nhân: ĐV thủy sinh; O2 hòa tan;E leghenoglolin

su phan bo vi sinh vat trong datĐọc truyện này MIỄN PHÍ!