Câu 20 : Tích lũy tư bản và tư bản tích lũy khác nhau như thế nào? Ý nghĩa

2.7K 0 0

Trả lời :
Sự khác nhau giữa tích lũy tư bản và tư bản tích lũy :
TLTB : Là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản, hay là quá trình tư
bản hóa gttd, động lực thúc đẩy tích lũy tư bản là quy luật gttd và cạnh tranh
TBTL : Chính là việc nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư do quá trình sản xuất TBCN tạo ra.
Vì sao TLTB làm tăng CTHH của TB:
Cấu tạo hữu cơ của TB là cấu tạo giá trị của TB do CTKT của TB quyết định và phản ánh những sự biến đổi của CTKT của TB
Cấu Tạo Kĩ Thuật : là tỷ lệ giữa số lượng TLSX và số lượng SLĐ sử dụng những TLSX đó trong qtsx. CTKTTB = TLSX/SLĐ = c/v
CTGT : Là tỷ lệ giữa số lượng giá trị của TBBB ( c) và số lượng GT của TBKB
(v) cần thiết để tiến hành sx CTGTTB = c/v
Những sự thay đổi trong CTKT của TB sẽ dẩn đến những sự thay đổi trong CTGT của TB.
TLTB làm chuyển đổi một phần GTTD thành TB, một phần (m) đó được chuyển thành TLSX (v) và SLĐ ( c) làm tăng CTKT và CTGT điều đó làm cho CTHH của TB tăng lên.
* Đọc Thêm : Trong qtpt của CNTB, CTKT của TB ngày càng tăng, kéo theo sự tăng lên của cấu tạo GTTB nên CTHH của TB ngày càng tăng lên, sự tăng lên của cấu tạo hữu cơ của TB biểu hiện ở chổ TBBB tăng tuyệt đối và tương đối, còn TBKB thì có thể tăng tuyệt đối nhưng lại giảm tương đối - > nhu cầu về sức lđ giảm tương đối -> thất nghiệp
Ý nghĩa :
Thứ Nhất : Nguồn gốc duy nhất của TBTL là GTTD và TBTL chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản. Trong quá trình tái sx, lãi(m) cứ đập vào vốn, vốn càng lớn thì lãi càng lớn, do đó lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương tiện bóc lột chính người công nhân.
Thứ Hai : quá trình TL đã làm cho quyền sở hửu trong nền KT hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt TBCN
Mặc khác cạnh tranh buộc nhà TB ko ngừng làm cho TB của mình tăng lên bằng cách tăng nhanh tư bản tích lũy
+ Một Là : Nếu khối lượng GTTD ko đổi thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng GTTD đó thành 2 quỹ: quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng của nhà TB
+ Hai Là : Nếu tỷ lệ phân chia đó đc xác định thì quy mô cũa tích lũy phụ thuộc vào khối lượng GTTD. Khối lượng GTTD phụ thuộc vào các nhân tố sau :
Trình độ bóc lột SLĐ bằng những biện pháp : tăng cường độ lđ kéo dài ngày lao động, cắt giảm tiền lương của CN
Trình độ năng suất lđxh
Sự chênh lệch giữa TB đc sử dụng và TB tiêu dùng.
Quy mô của TB ứng trước nhất là bộ phận TB khả biến càng lớn thì KL GTTD bóc lột càng lớn tạo đk tăng them quy mô của TLTB.

Câu 20 : Tích lũy tư bản và tư bản tích lũy khác nhau như thế nào? Ý nghĩaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!