For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau hoi 21

1.1K 0 0

Cau 21: Qui luat cua luu thong tien te cua K. Marx va su van dung qui luat luu thong

tien te trong dieu kien nen kinh te thi truong.

1- Vai tru cua luu thong tien te va yeu cau phai quan ly luu thong tien te:

• Khai niem ve luu thong tien te: Luu thong tien te la su van dong cua tien te trong nen kinh te, phuc vu cho cac quan he ve thuong mai hang hoa, phan phoi thu nhap, honh thành coc nguon von và thuc hien phyc loi cung cong.

• Vai tru cua luu thong thong tien te doi voi su phat trien va on dinh cua nen kinh te thi truong:

- Luu thong tien te va chu chuyen hang hoa

- Luu thong tien te va qua tronh phon phoi và phon phoi lai

- Luu thong tien te va qua tronh honh thành coc nguon von

• You cau phai quan ly luu thong tien te:

- Xuat phot tu vai tru cua luu thong tien te.

- Xuat phat tu cac trang thai khong on dinh cua luu thong tien te va anh huong toi su phat trien cua nen kinh te.

- Tu viec nghion cuu quan ly luu thong tien te, K. Marx phat hien ra quy luat luu thong tien te.

2- Qui luat luu thong tien te cua K. Marx:

• You cau : M = ∑PQ/V

• Noi dung quy luat: khoi luong tien can thiet (M) cho luu thong trong mot thoi gian nhat dinh phu thuoc vao tong gia ca cua hang hoa duoc san xuat va dua vao luu thong (ePQ) va toc do luu thong tien te trong thoi gian do.

• y nghia: Dat nen tang cho co so khoa hoc va phuong phap luan cua viec quan ly luu thong tien te.

• Nhan xet: Nhung dong gop va han che cua quy luat LTTT cua K. Maxr.

- Giai quyet co so phuong phap luan va ly luan de quan ly va dieu hoa luu thong tien te

- Nhung gia thiet khong thuc tien: chua co mot nen kinh te nao co the thoa mon coc dieu kien gia thiet cua K. Marx.

- Khung cu tonh hien thuc

3 - Su van dung qui luat luu thong tien te cua K. Marx trong dieu kien nen kinh te thi truong: Trong dieu kien nen kinh te thi truong, cac moi lien he chu yeu de do thi truong (cung va cau) quyet dinh, ke ca moi quan he hang hoa-tien te. Vo vay luu thong tien te cung phai duoc quan ly dua tron co so xac dinh muc cung va cau tien te nham dam bao can bang cung va cau tien te.

• Muc cung tien te va su xac dinh muc cung tien te:

- Khai niem ve cung tien te: Tong gia tri cua cac PTTT trong nen kinh te - Ve thuc chat la nhung tai san co kha nang chuyen hoan (liquidity) o muc do nhat dinh.

- Thanh phan muc cung tien: Duoc phan dinh theo kha nang chuyen hoan, bao gom M1 gom tien mat va nhung tai san duoc coi nhu tien mat; M2 gom M1 va nhung tai san co kha nang chuyen hoan thap hon nhu tien tiet kiem, tien gui tren cac tai khoan kinh doanh tren thi truong tien te...; M3 gom M2 va mot so tai san khac co kha nang chuyen hoan thap hon vi du nhu tien gui cua cac cong ty kinh doanh chung khoan chuyen nghiep, giay chung nhan so huu bat dong san, trai phieu Chinh phu. Va cu nhu vay tuy theo su phat trien cua he thong tai chinh cua tung nuoc ma thanh phan cua muc cung tien te co the keo dai them.

- Cac nhan to anh huong toi muc cung tien te: Thu nhap, Loi suat, Gio ca và coc bien so khoc phan onh su bien dong cua nen kinh te xo hoi.

• Muc cau tien te va su xac dinh muc cau:

- Khai niem cau tien te: La nhu cau cua cong chung hay nen kinh te doi voi viec nam giu tien, hay la nhung tai san co tinh thanh khoan.

- nhu cac nhan to anh huong den luong cau tien te.

- Cac nhan to anh huong toi muc cau tien te: Thu nhap, Loi suat, Gio ca, Tan suat thanh toan, Loi tuc ky vong cua viec dau tu vao cac tai san khac co lien quan den tien.

• Dieu tiet cung va cau tien te:

- Viec dieu tiet cung va cau tien te trong dieu kien nen kinh te thi truong phai dua vao cac tin hieu thi truong (muc chung gia ca, ty gia hoi doai va tonh honh tang truong kinh te) sao cho MS ≡ Md, va day chinh la su nhan thuc va van dung qui luat luu thong tien te cua K. Marx.

4 - Thuc trang quan ly luu thong tien te o Viet Nam :

• Truoc 1980 theo qui luat cua K. Maxr: Lam phat va khong kiem soat duoc tonh honh lam phot dan den khung hoang trong luu thong tien te vao nhung nam 1980 - 1988

• Sau 1988, quan ly luu thong tien te la mot chuc nang rieng biet cua ngan hang Trung uong va chung ta quan ly theo coc noi dung:

- Xoy dung co so phat hanh tien vao luu thong:

- Co so phat hanh tien: Du tru tai san quoc gia

- Phot hành phai tuon thu qui luat và coc quan he khoc trong nen kinh te

• Ket qua buoc dau cua viec thuc hien quan ly luu thong tien te

- Su on dinh gia tri cua dong tien: Lam phat thap va co the kiem soat duoc (trung bonh 5,6- 7%/nam)

- on dinh cua nen kinh te

- Tang truong cua nen kinh te

• Han che va yeu cau tiep tuc doi moi:

- Viec phat hanh van do chinh phu quyet dinh.

- Van cun phot hành de tai cap von cho cac doanh nghiep quoc doanh.

- Hoan thien co che phat hanh.

- Xoy dung quy che phot hành và quan ly luu thong tien te.

- Hoan thien va day manh co che quan ly và dieu hanh LTTT theo chinh sach tien te quoc gia.

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!