cau hoi 20

783 0 0

Cau 20: tai chinh doanh nghiep( khai niem , nguyen tac, quan he).quan ly tai san co dinh o doanh nghiep

A: tai chinh doanh nhiep

1. chuc nag cua dn trong nen KTTT:

trong nen kttt cac doanh nghiep phai tu dat cau hoi cho minh sx cai j ? sxntn? Va sx cho ai ? de tar loi cau hoi do de tra loi cau hoi do FN phai hoan toan tu chu , suy doan tu do qdinh huongkdoanh hop ly . tren co so do tien hanh phan pgoi TC 1 cach hop ly de dat hieu qua cao nhat

- khai niem TCDN: la he thong cac luong dich chuyen ve gia tri , cac luong van dong va chuyen hoa cac nguon TC de tao lap va su dung nguon tien nham phuc vu muc tieu kinh doanh nam trong khuon kho phap luat

Ve phia nha nuoc co cac ho tro cho doanh nghiep nhung ko truc tiep ma thong qua hinh thuc gian tiep dua tren nhung cong cu cua minh : chinh sach ve thue, cs tai tro , cs mua sap de lam phuog tien

2. nguyen tac to chudc TCDN

- ton trong phap luat

- hach toan kinh doanh

- lay chu tin lam dau

- hoat dongluon an toan , phong ngua duoc rui ro

3. quan he TCDn

- thuc chat la su dich chuyen ve luong tien giau doanh nghiep va cac doi tac

- DN va NN : thue

- DN va cac to chuc trung gian : vay tien , dong bao hiem...

- DN ve ho gia dinh : tra luong , mua ban

- DN va DN : mua ban hang

- DN va cac to chuc kinh te

B: quan ly tai san co dinh cua doanh nghiep

1. von co dinh :

- khai niem : la luong von ung ra ban dau de dau tu TSCD de phuc vu qua trinh SCKD cua DN

- TSCD co thoi gian phuc vu dai tren 1 nam , gia tri phuc vu phu thuoc vao tung quoc gia va tung vung

- Dac diem: tham gia vao nhieu qua trinh sx, trong qua trinh hoat dong bi hao mon nhung van giu nguyen hinht hai ban dau

- Trong qua trinh sc nguoi ta tinh khau hao TSCD. Tinh chat la dua gia tri cua TSCD vao gtri sp trong suot thoi gian hoat dong cua no

2. quan ly tscd o dn

 co cau cua tscd

 TSCD vo hinh :

 Dac diem:

• mang tinh chat dac biet, kho xac dinh hinh thai vat chatrat truu tuong nhung anh huong truc tiep SXKD trong 1 thoi gian dai

• kho xac dinh ve gia tri

• chi co loi ich khi no tao ra loi the thuong mai

 Gom: chi phi thanh lap, chi phi khao sat thiet ke, uy tin va loi the thuog mai , quyen so huu cong nghiep va so huu tri tue dac quyen khai thac kinh doanh

 Cac bien phap quan ly va phat trien tai vo hinh :

• Neu 1 cong ty da co qua trinh phat trien vung chac thi can tang cuong cung co su tin tuong cua ban hang , khach hang dua ngay vao qua trinh phat trien do

• Chu y bao ve cac quyen so huu cong nghiep va sh tri tie( dong bao hiem nhan hieu )

• Hach toan chinh xac cac chi phi ngay tu khi bat dau thanh lap doanh nghiep

 TSCD huu hinh : tai sn co the luogn hao duoc , gom 4 nhom :

 Nha cua , kien truc , nha xuog , kho bai , co thoi gian su dung dai

 May moc, thiet bi cong nghe trong xi nghiep : thoi gian su dung trung binh

 Cac phuog tien van tai

 Thiet bi dung cu .quan ly, thiet bi do luog va kiem dinh

 Khau hao TSCD: de khau hao chinh xac TSCD can luu y : tshh-tsvh, tuoi tho ky thuat , tuoi tho kinh te

Hien nay khau hao tscd thuc hien bang nhieu phuogn phap nhung co 3 phuogn phap duco dung nhieu nhat

• khau hao tuyen tinh co dinh : hinh thuc trong do he khau hao tinh co dinh , dua vao thoi gian su dung tscd

• khau hao binh quan trong hop

• Phuong phap ti trong : b1: phan chia toan bo tscd ra cac nhom co ty le khau hao tuong tu ( co thoi gian sdung bang nhau ).b2: xd ty le khau hao tuong tu cua moi nhom . b3: xd ty trong moi nhom . b4: xd inh ty le khau hao binh quan trong hop

• phuong phap dua vao tai san ca biet

• phuogn phap khau hao nhah

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!