For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau hoi 18

1.3K 0 0

Cau 18: thi truong tai chinh, thuc trang va cac giai phap thi truong tai chinh o viet nam

1: tong quan ve thi truong tai chinh: mo hinh

 Thi truong tai chinh dan von truc tiep tu nguoi cho vay den nguoi div ay hoc gian tiep thong qua cac to chuc tai chinh trung gian

 Tai chinh truc tiep

- Uu diem

- Chi phi thap

- Xac lap moi quan he giua 2 chu the nen tang tinh tu chiu trach nhiem cua 2 chu the

- Nhuoc diem

- Co tinh rui ro cao

- Ko dap ung du moi quy mo ve von

 Tai chinh gian tiep

- Uu diem

- Dap ung moi quy mo ve von

- Rui ro thap do luong co mot don vi dung ra dam bao

- Cac chu the su dung von con duoc tu van, cung cap thong tin xung quanh hoat dong tai chinh

- Nhuoc diem

- Chi phi( tien va thoi gian) ton

Thi truong tai chinh giup cho viec chuyen von tu nhung nguoi ko co co hoi dau tu sinh loi toi nhung nguoi co co hoi dau tu, qua do, thi truong tai chinh giup nang cao nang suat va hieu qua cua toan bo nen kinh te, no cung truc tiep cai thien muc song cua nguoi tieu dung bang cach giup ho thoa man nhu cau mua sam truoc khi tich luy du tien

 Vai tro cua thi truong tai chinh

- Thi truong tai chinh thuc day viec tich luy va tap trung tien von de dap ung nhu cau ve von cho nen kinh te

- Tttc thuc day viec san xuat co hieu qua,da dang hoa cac hoat dong dau tu chia se va phan tac cac rui ro

- Cho phep ngan hang trung uong dieu tiet on dinh dong tien, ko che su co gian cua cung cau tien te

- Tao dieu kien viec thuc hien chinh sach mo cua , cai cach kinh te cua chinh phu, thu hut tri thuc va cong nghe moi

2: cau truc cua thi truong tai chinh

A: dua vao tinh chat cac cac cong cu tai chinh

Thi truong tai chinh gom: thi truong no va thi truong von co phan

- thi truong mo:la thi truong dien ra viec mua ban cac cong cu no( trai khoan). Cong cu vay no la su thoan thuan co tinh hop dong , trong do nguoi vay phai thanh toan cho nguoi nam giu cong cu vay no mot khoan tien lai co dinh va hoan tra tien von vao cuoi ki han

- thi truong von co phan:la thi truong dien ra viec mua ban co phieu cua cong ty co phan, co phieu la giay to chung nhan gia tri co phan cua cong ty ma nguoi do mua

B:dua vao thoi han cua CK

Thi truong tai chinh gom thi truong tien te va thi truong von

- thi truong tien te:la thi truong mua ban cac chung khoan ngan han, thong thuong ki han duoi 1 nam( ki phieu, hoi phieu)

- dac diem: cac hang hoa cua thi truong tien te co tinh long cao, rui rot hap vi thanh phan chu yeu la chung khoan cua nn

- vai tro:

• thi truong tien te la moi truong de thu loi nhuan

• day la noi dao tao dieu kien nang cao hieu qua kinh doanh cua ngan hang thuong mai

• la noi thuc thi nghiep vu thi truong mo cua ngan hang trung uong

- thi truong von: la thi truong trong do dien ra viec mua ban cac cong cu vay no dac trung va dai han( co phieu, trai phieu)

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!