cau hoi 17

2K 0 0

Cau 17 : phan tich cac muc tieu , cong cu va co che van hanh cua chinh sach tien te quoc gia . lien he viet nam

Khai niem ve chinh sach tien te quoc qia

Kn: chinh sach tien te quoc gia la chinh sach cua nha nuoc hay cua ngan hang trung uong lam thay doi muc cung tien te. Tren co so do

- Dat duoc cac muc tieu

- On dinh gia tri dong tien

- Tang truong kinh te

- Tao cong an viec lam

- Co 2 loai chinh sach tien te quoc gia:

- Chinh sach tien te that chat:giam lam phat, thu hep san xuat kinh doanh

- Chinh sach tien te mo rong:giam that nghiep, tao cong an viec lam

- Vi tri cua chinh sach tien te quoc gia

- La mot trong nhung cong cu quan ly kinh te vix mo cua nha nuoc ben canh nhung chinh sach khac( chinh sach tai khoa, phan phoi thu nhat...)

- La hoat dong co ban cua ngan hang trung uong, tat ca cac hoat dong khac cua ngan hang trung uong deu lam cho chinh sach tien te quoc gia dat hieu qua cao nhat

2:muc tieu cua chinh sach tien te quoc gia:3 muc tieu

 kiem soat lam phat, on dinh gia tri dong tien

- gia tri dong tien on dinh the hien tren 2 mat

- suc mua doi noi cua dong tien: the hien thong qua chi so gia ca va dich vu

- suc ma doi ngoai cua dong tien:thong qua ti gia hoi doai

muon on dinh tien te va phat trien kinh te-xh , NN phai co bien phap on dinh gia ca hang hoa va dich vu trong nuoc va on dinh ti gia hoi doai

- kiem soat lam phat nham on dinh gia ca hang hoa - dich vu la tien de cho viec phat trien kinh te lau ben, dam bao on dinh doi song cho nguoi lao dong

- tuy nhien chinh sach tien te huong toi on dinh gia tri dong tien, nhung ko dong nghia voi ti le lam phat bang 0 ma la dat muc lam phat binh thuong, nen kt chap nhan dc

 tao viec lam:muc tieu cong an viec lam cao ko dong nghia voi ti le that nghiep bang 0 la la muc ti le that nghiep tu nhien ma tai do co su can bang ve cung cau lao dong

 tang truong kinh te on dinh

Su thay doi cua khoi tien te se tac dong den su tang truong kinh te thong qua lai suat

- khi kho tien te tang: lai suat giam, dau tu tang nen GDP tang

- khi khoi tien te giam:nguoc lai

 moi quan he giua 3 muc tieu

khi hoat dinh chinh sach dan han, cac muc tieu tren quan he chat che voi nhau,ho tro nhau.trong tung thoi gian ngan cac mua tieu co the se mau thuan voi nhau, tham chi triet tieu lan nhau. De 3 muc tieu dat duoc 1 cach hai hoa, ngan hang trung uong khi dieu hanh chinh sach tien te phai phoi hop voi cac chinh sach quoc gia khac(chinh sach tai khoa, chinh sach kinh te doi ngoai,chinh sach phan phoi thu nhat)

- chinh sach tai khoa:mua tieu la dieu chinh thu nhap , chi va tieu chinh phu huong nen kinh te tao muc san luong tiem nang, tham hut ngan sach nha nuoc duoc bu dap bang cah nao cung deu truc tiep hoac gian tiep anh huong den gia tri dong noi te, vi vay viec tim ra bien phap giam tham hut ngan sach nha nuoc trong tung thoi ki la rat quan trong

- chinh sach kinh te doi ngoai: day la chinh sach trong moi quan he voi nuoc ngoai , dac biet la trong quan he tien te, tin dung ngan hang thong qua hoat dong thanh toan, xuat- nhap khau , vay muon nuoc ngoai

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!