cau hoi 16

1K 0 0

Cau 16:phan tich thuc trang chi tieu ngan sach nha nuoc o viet nam va bien phap khac phuc

1: kn: ngan sach nha nuoc la toan bo cac khoan thu chi cua nha nuoc, trong du toan duoc co quan nha nuoc co tham quyen quyet dinh va thuc hien trong 1 nam de dam bao thuc hien cac chuc nang cua nha nuoc

Vai tro cua ngan sach nha nuoc

- kich thich su phat trien kinh te

- gop phan on dinh thi truong gia ca , chong lam phat

- giai quyet cac van de xa hoi

2: thu va chi cua ngan sach nha nuoc

A: thu ngan sach nha nuoc

Cac khoan thu ngan sach nha nuoc la tien de vat chat ko the thieu duoc de thuc hien cac chuc nag,nhiem vu cua nha nuoc

 nguon hinh thanh cac khoan thu

+trong nuoc

- thu tu hoat dong san xuat

- thu tu hoat dong dich vu,

- phan phoi, luu thong

+ngoai nuoc

- vien tro

- vay muon

 xet theo tac dung cua cac khoan thu voi qua trinh can doi ngan sach, thu ngan sach nha nuoc bao gom

 thu trong can doi ngan sach nha nuoc

- thue, phi va le phi

- the ve ban va cho thue cac tai san thuoc so huu nha nuoc

- thu loi tuc co phan cua nha nuoc

- cac khoan thu khac

 thu de bu dap su thieu hut cua ngan sach nha nuoc:vay trong nuoc va vay ngoai nuoc

B: chi ngan sach - dac diem cua chi ngan sach nha nuoc

 theo chuc nang nhiem vu cua nha nuoc, noi dung chi tieu ngan sach nha nuoc bao gom

- chi kien thiet kinh te

- chi van hoa xa hoi

- chi quan ly hanh chinh

- chi an ninh- quoc phong

- cac khoan chi khac

 theo tinh chat kinh te , chi ngan sach nha nuoc dc chi theo noi dung sau

 chi thuong xuyen: la khoan cho co tinh chat thuong xuyen de tai tro cho hoat dong cua co quan nha nuoc nham duy tri doi song quoc gia

 chi ve chu quyen quoc gia: thuoc cac linh vuc quoc phong , an ninh , ngoai giao,...

 chi phi lien quan den su dieu hanh va duy tri hoat dong cua cac co quan nha nuoc de thuc hien nhiem vu duoc giao pho

 chi phi do su can thiep cua nha nuoc vao cac hoat dong kinh te, van hoa, xa hoi de cai thien doi song nhan dan

 Chi dau tu phat trien la tat ca cac chi phi lam tang them tai san quoc gia

- Chi mua sam may moc thiet bi va dung cu

- Chi xay dung moi va tu bo cong so, duong xa, kien thiet do thi

- Chi cho viec thanh lap doanh nghiep nha nuoc, gop von vao cong ty , gop von voi cac don vi kinh doanh

- Chi phi chuyen nhuong dau tu

- Chi phi dau tu lien quan den su tai tro cua nha nuoc duoi hinh thuc cho vay uu dai hoac tro cap

3: thuc trang chi tieu ngan sach o viet nam

- lua chon doi nghich, ko hieu qua trong cac du an dau tu cua ngan sach nha nuoc.vi du trong du an xay dung kien co hoa truong hoc,nhieu truong hoc o mien nui dang trong tinh trang can phai nang cap lai thi ko dc cap von, nguoc lai mot so noi khac,lai duoc cap von ma thuc te thi chua den muc phai nang cap lai hoac cham cap von giai ngan de xay dung dan den cong trinh giang do ko hoan thanh dung thoi gian khien hoc sinh ko co cho hoc

- nhung bat cap trong co cau chi tieu va hau qua cua nhung bat cap nay

- boi chi va lam phat va phat hanh bu dap chi tieu o nuoc ta rat pho bien: :hien nay viec thu chi cua ngan sach nha nuoc rat dac biet, vua boi thu, vua boi chi . Thong ke cho thay, giai doan 1996 -2000, boi chi ngan sach 2,8%; giai doan 2001 - 2005 boi chi 3,87% và muc boi chi 2006 - 2008 là 4,8%. Boi chi NSNN 9 thang dau nam la 17.425 ty dong, bang 26% du toan .thu ngan sach nha nuoc uoc dat 399000ty dong vuot du toan 76000ty dong.viec phat hanh bu dap chi tieu rat pho bien vi du gan day neu tai Quoc hoi lien quan den mot du an xay dung cau uoc chi phi khoang 1,2 trieu do-la voi thoi gian thi cong 16 thang. Du an van chua duoc hoan thanh sau 10 nam voi chi phi 7,3 trieu do-la."....

- tieu cuc, tham nhung o khap noi, moi cong trinh: la van nan cua ca dat nuoc,tham nhung tu tren xuong duoi, vi du cong trinh pmu 18

- quan ly kem hieu qua dan den viec chi tieu ngan sach bat hop ly, dan den tinh trang noi can von thi ko co, noi thi ko biet lam j voi dong von cua nha nuoc lai doi dao.viec rot von con de dai vi du la viec rot tien cho cac tap doan lon du kien nam 2009 la 11000 ty dong,dac biet la cac tap doan dau khi, trong khi hien nay cac tap doan dau khi hien nay dang thu dc loi nhuan lon.

4: cac bien phap khac phuc

- mo hinh hoa viec xac dinh co cau chi tieu

- luat phap hoa quan ly chi tieu

- xu ly nghiem minh cac vu viec tieu cuc de lam bai hoc

- cong khai dan chu thuc su trong viec quan ly su dung ngan sach nha nuoc

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!