cau hoi 13

1.6K 0 0

Cau 13:phan biet ngan hang trung uong va ngan hang thuong mai, tu do neu len y nghia cong cuoc doi moi cua he thong ngan hang o viet nam tu 1988

1: kn

Ngan hang trung uong: ngan hang trung uong la co quan quan ly cua ngan hang tren linh vuc tien te- ngan hang nham dam bao on dinh gia tri dong tienva dam bao cho he thong ngan hang an toan , hieu qua

Ngan hang thuong mai: Ngan hang thuong mai la 1 doanh nghiep dac biet hoat dong kinh doanh nen linh vuc tien te va tin dung nham muc dich thu loi nhuan. Nghiep vu chu yeu la nhan tien gui cua KH, chi vay thuc hien nghiep vu chiet khau va thanh toan

Từ khi có cải tổ năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt nam trở thành một hệ thống với 2 cấp độ, cao nhất là ngân hàng Nhà nước Việt nam với tư cách là ngân hàng Trung Ương.

Các ngân hàng ở cấp độ đầu tiên, với tư cách là "các trung gian tài chính", là các "ngân hàng thương mại", được chia thành 4 loại như sau:

• Ngan hang ngoai quoc doanh

• Ngan hang co phan

• Ngan hang lien doanh

• Ngan hang nuoc ngoai

2:su khac nhau

 khac nhau va chuc nang va nghiep vu:

 ngan hang trung uong

- phat hanh giay bac nha nuoc va dieu tiet luong tien cung ung

- la ngan hang cua cac ngan hang, la nguoi cho vay cuoi cung cua nen kinh te va la ban hang cua ngan hang thuong mnai

- ngan hang trung uong la ngan hang nha nuoc cua nha nuoc

 ngan hang thuong mai

- ngan hang thuong mai la thu quy cua cac doanh nghiep

- co chuc nang tao tien thong qua qua trinh cho vay

- chuc nang trung gian tai chinh va tinh dung: chuc nang tao von, chuc nag cung ung von cho nenkinh te, chuc nang kiem soat qua trinh su dung nguon von

 khac nhau ve hoat dong co ban

 ngan hang trung uong

- dieu tiet luong tien trong luu thong: phat hah tien, kiem soat co so tien,dieu chinh so tien du tru cua ngan hang thuong mai

- cho vay nghiep vu tin dung cua ngan hang trung uong bao gom: cho vay, tai cap von doi voi cac to chuc tin dung. Tam ung cho ngan sach nha nuoc. Bao lanh va tai bao lanh

- quan ly ngoai hoi

- thanh tra va kiem soat

 ngan hang thuong mai

- hoat dong huy dong von

- hoat dong su dung von

- hoat dong cung cap dich vu tai chinh

 muc dich cua ngan hang

 ngan hang trung uong:tang truong on dinh kinh te.giai quyet viec lam, ko vi muc dich loi nhuan

 ngan hang thuong mai: loi nhuan

 khac nhau ve vi tri va vai tro trong nen kinh te

 ngan hang trung uong la co quan dieu tiet o tam vix mo: lay co so on dinh kinh te vix mo de dieu tiet cac ngan hang thuong mai va cac to chuc tin dung

 ngan hang thuong mai la 1 loai hinh doanh nghiep co y nghia ho tro cho su phat trien kinh te

3: quan he giu ngan hang trung uong va thuong mai

- ngan hang trung uong la nguoi quan ly ve mat nha nuoc doi voi cac ngan hang thuong mai

- ngan hang trung uong dong thoi cung la ban hang cua cac ngan hang thuong mai

4: y nghia cua viec doi moi he thong ngan hang tu 1988

- he thong ngan hang truoc 1988: la he thong ngan hang 1 cap, ko co su phan biet giua ngan hang trung uong va ngan hang thuong mai, ngan hang vua thuc hien chuc nang cua ngan hang trung uong va cua thuc hien chuc nang cua ngan hang thuong mai,ko co su phan biet giua nguoi quan ly va nguoi thuc hien kinh doanh tien te.. do do hoat dong cua ngan hang ko co hieu quam ko the phat huy duoc vai tro va chuc nang cua ngan hang doi voi nen kinh tem. Khong co kha nang chong lam phat va on dinh tien tem ti gia hoi doan do ko the xay dung duoc chinh sach tai chinh quoc gia.he thong ngan hang truoc doi moi don gian chi la quy tien te cua nha nuoc phuc phu cho co che bao cap nang ne ve von doi voi cac doanh nghiep quoc doanh nham thuc hien cac chi tieu phap lenh cua nha nuoc

- he thong ngan hang sau doi moi: sau 1988 co su phan biet giua ngan hang thuong mai va ngan hang trung uong, trong cac ngan hang thuong mai co nhieu loai hinh so huu khac nhau ke ca cac ngan hang nuoc ngoai, co su phan dinh trach nhiem quyen han , pham vi doi tuong hoat dong giua ngan hang thuong mai va ngan hang trung uong,co su pha biet muc dich va nghiep vu, co the xay dung va van hanh tai chinh quoc gia

- nhung uu the sau doi moi

- hoat dong ngan hang co hieu qua kinh te cao hon va thuc day doanh nghiep hach toan kinh te dat hieu quan kinh te cao hon

- co the kiem soat duoc lam phat va dieu hoa luu thong tien te, on dinh tien te va ti gia hoi doai

- he thong ngan hang da buoc dau duoc hoan thien va thuc hien cac chuc nang phat huy vai tro la cong cu de on dinh va phat trien kinh te

- thi truong tai chinh da duoc hinh thanh va phat trien dac biet la thi truong tien te lien ngan hang vat rung tam giao dich ngoai te

 tiep tuc doi moi

- tang cuong tinh doc lap tuong doi trong hoat dong kinh doanh tien te va ap dung lai suat cho cac ngan hang thuong mai , giam het su le thuoc vao ngan hang thuong mai

- xac dinh ro moi quan he nganhang thuong mai va ngan hang trung uong

- xay dung quy che dieu tiet va can thiep dung muc

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!