cau hoi 13

1.4K 0 0

Cau 13:phan biet ngan hang trung uong va ngan hang thuong mai, tu do neu len y nghia cong cuoc doi moi cua he thong ngan hang o viet nam tu 1988

1: kn

Ngan hang trung uong: ngan hang trung uong la co quan quan ly cua ngan hang tren linh vuc tien te- ngan hang nham dam bao on dinh gia tri dong tienva dam bao cho he thong ngan hang an toan , hieu qua

Ngan hang thuong mai: Ngan hang thuong mai la 1 doanh nghiep dac biet hoat dong kinh doanh nen linh vuc tien te va tin dung nham muc dich thu loi nhuan. Nghiep vu chu yeu la nhan tien gui cua KH, chi vay thuc hien nghiep vu chiet khau va thanh toan

Từ khi có cải tổ năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt nam trở thành một hệ thống với 2 cấp độ, cao nhất là ngân hàng Nhà nước Việt nam với tư cách là ngân hàng Trung Ương.

Các ngân hàng ở cấp độ đầu tiên, với tư cách là "các trung gian tài chính", là các "ngân hàng thương mại", được chia thành 4 loại như sau:

• Ngan hang ngoai quoc doanh

• Ngan hang co phan

• Ngan hang lien doanh

• Ngan hang nuoc ngoai

2:su khac nhau

 khac nhau va chuc nang va nghiep vu:

 ngan hang trung uong

- phat hanh giay bac nha nuoc va dieu tiet luong tien cung ung

- la ngan hang cua cac ngan hang, la nguoi cho vay cuoi cung cua nen kinh te va la ban hang cua ngan hang thuong mnai

- ngan hang trung uong la ngan hang nha nuoc cua nha nuoc

 ngan hang thuong mai

- ngan hang thuong mai la thu quy cua cac doanh nghiep

- co chuc nang tao tien thong qua qua trinh cho vay

- chuc nang trung gian tai chinh va tinh dung: chuc nang tao von, chuc nag cung ung von cho nenkinh te, chuc nang kiem soat qua trinh su dung nguon von

 khac nhau ve hoat dong co ban

 ngan hang trung uong

- dieu tiet luong tien trong luu thong: phat hah tien, kiem soat co so tien,dieu chinh so tien du tru cua ngan hang thuong mai

- cho vay nghiep vu tin dung cua ngan hang trung uong bao gom: cho vay, tai cap von doi voi cac to chuc tin dung. Tam ung cho ngan sach nha nuoc. Bao lanh va tai bao lanh

- quan ly ngoai hoi

- thanh tra va kiem soat

 ngan hang thuong mai

- hoat dong huy dong von

- hoat dong su dung von

- hoat dong cung cap dich vu tai chinh

 muc dich cua ngan hang

 ngan hang trung uong:tang truong on dinh kinh te.giai quyet viec lam, ko vi muc dich loi nhuan

 ngan hang thuong mai: loi nhuan

 khac nhau ve vi tri va vai tro trong nen kinh te

 ngan hang trung uong la co quan dieu tiet o tam vix mo: lay co so on dinh kinh te vix mo de dieu tiet cac ngan hang thuong mai va cac to chuc tin dung

 ngan hang thuong mai la 1 loai hinh doanh nghiep co y nghia ho tro cho su phat trien kinh te