cau hoi 1

2.1K 0 0

Cau 1: phan tich cac chuc nang cua tien te , trong qua trinh to chuc va quan ly nen kinh te o viet nam, cac chuc nang do da duoc nhan thuc va van dung nhu the nao

* Khai quat su ra doi cua tien te:

- tien te la san pham tat yeu cua nen kinh te hang hoa , nham tao dieu kien thuan loi cho qua trinh trao doi hang hoa

- trong qua trinh trao doi , hinh thuc gia tri bieu hien qua 4 hinh thai( thap den cao)

- hinh thuc gia tri gian don hay ngau nhien( hh),hinh thuc nay phu hop voi hoat dong kinh te so khai, nhu cau trao doi han hep

- hinh thuc gia tri toan bo hay mo rong( h-vat trung gian_h): trong do vat trung gian phai co gia tri su dung de dang trong viec thanh toan. Van chuyen

- hinh thuc gia tri chung: ( h-t-h')

- hinh thuc tien te: bat dau tu 2000 nam truoc cong nguyen, tai hy lap, tien hinh trong co hinh dang going banh lai con thuyen

- nguoi ta dung kim loai quy de lam tien( do no dong nhat, de chia nho, de luu thong, de cat tru)

> tien te ra doi la mot tat yeu khach quan cua qua trinh phat trien, luu thong hh, vi vay ko the phu nhan vai tro cua tien

* Chuc nang cua tien theo quan diem cua Mac co 5 chuc nang

1. lam thuoc do gia tri:

- ban than gia tri cua tien te dc su dung lam tieu chuan de do luong va bieu hien gia tri cua cac loai hang hoa khacthanh gia ca hang hoa. De thuc hien dc chuc nang nay tien can thoa man cac yeu cau sau:

• tien phai co gia tri ( = vang bac hay do lao dong sang tao ra)

• tien phai co don vi

- tien te phai dc tieu chuan hoa = 1 trong luong kim loai quy dai dien cho tien do nguoi ta goi la gia ca tien te. Do vay gia ca T la 1 pham tru chu quan do nha nuoc quy dinh.

2. phuong tien luu thong

- T the hien chuc nang phuong tien luu thong khi no lam moi gioi cho qua trinh van chuyen hang hoa. Quan he luu thong ko phai quan he 1T - 1H ma 1T co the thuc hien nhieu vong quay cua H

3. phuong tien thanh toan

- T thuc hien chuc nang phuong tien thanh toan khi no thuc hien ket thuc 1 quc trinh trong do su luu dong cua hang hoa , luu dong cua T tach roi nhau.

4. phuong tien cat tru

- tien thuc hien chuc nang phuong tien cat tru: tien chua can chi dung trong hien tai ma chi can chi dung trong tuong lai nguoi ta tien hanh cat tien di ( rut tien khoi luu thong). Ngay nay chuc nang nay ko con y nghia vi nguoi so huu cat tru bang cach myua chung khoac, gui ngan hang -> thuc chat tien van trong luu thong

5. chuc nang tiên te the gioi

- tien te bau cu quoc gia nao du manh hay yeu deu co kha nang luu chuyen hang hoa tren thi truong the bang cach doi ra dong tien manh.

* Chuc nang cua tien theo quan diem cua cac nha kinh te sau Mac

1. Phuong tien trao doi: trong nen kinh te, tien te lam Phuong tien trao doi khi no duoc dung de mua ban hh,dvu hoac thanh toan cac khoan no ca o trong va ngoai nuoc. Viec su dung tien da nang cao hoat dong cua nen kinh te . no tiet kiem cac chi phi lon trong qua trinh trao doi truc tiep, vi vay tien cho phep nen kinh te hoat dong troi chay hon, khuyen khich chuyen mon hoa va phan cong lao dong

2. Don vi do luong gia tri:tien la don vi do luong gia tri, nghia la no duoc dung de do luong gia tri hang hoa, dv truoc khi thuc hien trao doi, nguoi ta dinh gia bang don vi tien te cho tat ca cac hang hoa dem trao doi tren thi truong,do vay co bao nhieu hh dua ra trao doi thi co bay nhieu gia , vi vay viec dung tien lam don vi danh gia se thuan loi rat nhieu cho qua trinh trao doi hh, giam duoc chi phi trong trao doi do giam duoc so gia can xem xet

3. Phuong tien du tru ve mat gia tri: tien te thuc hien gia tri nay co nghia la noi chua suc mua trong 1 thoi gian nhat dinh, nho chuc nang nay , nguoi ta co the tach thoi gian tu luc thu nhap den luc tieu dung . chuc nang nay rat quan trong va khi tien tam thoi chua dc su dung lam Phuong tien luu thong va thanh toan, nguoi ta co the du tru no de tiet kiem voi muc dich su dung no trong tuong lai

tai chinh tien teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!