-part 9-

831 144 600
                  

-05:17am-bathroom-

شامپوی رایحه ی هلو رو روی دستاش ریخت و پشت سر زین ایستاد،اون پسر انقد خوابالود بود که حتی چشمهاشم باز نمیکرد و یجورایی ایستاده زیر دوش خوابیده بود.

کمی عقب کشیدش و اروم دستش و روی سرش و موهای تاریک پسر زیر دستش کشید.

زین هومی کشید و سرشو با حرکت دستای لیام لای موهاش حرکت داد...

-خوابم میاااد...اااخخخ

با صدای گرفته اش نالید و بعد شروع کرد به تف کردن  و اوق زدن چون موقع حرف زدن کمی کف توی دهنش رفته بود

لیام لبخندی بهش زد‌و کمی به جلو هولش داد تا زیر دوش قرار بگیره و سرش شسته بشه،دستاشو روی سر و صورت زین میکشید و با ملایمت انجامش نمیداد...

نمیخواست بیشتر از این به خوابالود بودن زین کمک کنه!

وقتی کاملا کف هارو از سرش پاک کرد زین از زیر دستاش فرار کرد و سمت وان رفت،وسط وان دو زانو نشست و به جلوش اشاره کرد.

+باید موهامو بشورم صبر کن...

لیام وقتی شامپو رو برداشت گفت و زین ناله ی گریه مانندی کرد و هنوز چشماشو باز نکرده بود...

+خیلی خب...

لیام با تاسف سر تکون داد و شامپو رو سر جاش برگردوند،سمت وان رفت و جلوی زین،جایی که بهش اشاره کرده بود نشست،زین بلافاصله سمتش رفت و‌ لای پاهاش،در نزدیک ترین فاصله ازش نشست...

چشمهاش بستا بود و هیچ کاری نمیکرد و همونطور که لیام حدس میزد منتظر چیزی بود.

لیام لبخند کوچیکی زد و دستشو روی گونه ی نرمش گذاشت و لب پایینش و لای لباش کشید و بوسه ی خیسی رو به پسرش داد.

قرار بود فقط یه بوسه ی کوتاه باشه تا وقتی که لیام لبهاشو جدا کرد و زین با کمی بالاتر کشیدن خودش و دوباره برقرار کردن ارتباطشون،بوسه رو وحشیانه تر ادامه داد.

دستاش روی رون پای لیام حرکت میکرد و گهگهایی ناهن های کوتاهش و توی پوست روشنش فرو میکرد و باعث سرخ شدن پوستش میشد...

لیام دستشو از صورت زین پایین اورد و دستاشو روی کمر خیس و براقش کشید،برامدگی استخون های کمر زین و زیر دستای ورزیدش حس میکرد و باعث میشد مابین اون بوسه که حالا زیاد عمیق شده بود اه بکشه...

زین بود که بوسه ی پر صدا و طولانیشون رو قطع کرد وقتی لیام موهاش رو به سمت عقب کشید و باعث شد سرش به سمت عقب خم شه و نفس بکشه.

زبون داغ لیام رو روی گردنش حس میکرد و نفسشو حبس میکرد وقتی سیبک گلوش رو توی دهنش ساک زد...

زین به بازوی لیام چنگ زد و با دست دیکش دیکش و که ب ا باکسر پوشیده شده بود فشرد.

لیام روی گلوی زین هومی کشید و دستاش تا زیر رونای زین  کشیده شدن،اونو کمی بلند کرد و پاهاشو دو طرف پاهای خودش قرار داد بعد باکسر خودشو زیر نگاه خیلی سنگین نامزدش از پاش بیرون کشید

| 𝑪𝑾𝑻𝑪𝑯 | -[completed]Where stories live. Discover now