C H A P T E R 11

1.8K 48 2
                  


It was getting dark, Tristan standing alone outside the hut habang nakatanaw sa malawak na dagat. Iniisip niya si Ellaine, baka hinahanap na siya nito sa mga oras na 'to at hindi niya rin mapigilang mangamba.

He removed Ellaine from his mind at nanatiling nakatayo when someone suddenly hugged him from behind.

"What are you doing here? Are you bored so you left me in bed?" malambing na tanong ni Ma-ri habang nakayakap sa kanya.

"I just want to be alone," walang gana niyang sagot.

"Are you saying you don't need me?" may pagtatampo sa tono nang pananalita nito kaya ngumiti siya at hinarap ito.

"I need you, Ma-ri. Don't think that I'm bored when I'm with you," paliwanag niya at ginagap ang nakalugay nitong buhok na medyo nililipad nang malakas na hangin.

Pinagmasdan niya ito at ganoon din si Ma-ri, nakipagtitigan rin sa kanya na para bang silang dalawa lang ang tao sa sarili nilang mundo.

"Let's go, malamig na. Baka sipunin ka." yaya niya pero nagulat siya nang biglang ipulupot ni Ma-ri ang braso nito sa batok niya at hinalikan siya sa labi, matagal at mapusok. Nang bitiwan siya nito ay ngumiti ito sa kanya.

"You're mine, Tristan. Don't forget that," hindi siya sumagot dahil hindi siya sang-ayon sa sinabi nito. Isang araw pa lang silang magkasama pero pakiramdam niya ay hinahawakan na siya nito sa leeg.

Nang mapansin niya sa sulok ng mata na may tatlong nakatayo malapit sa kanila ni Ma-ri ay kumalas siya rito at napalingon sa gawing iyon.

Nakita niya si Ellaine, kasama si Wein at ang lalaking naghatid dito kagabi. Blanko ang mukha nito ng ilang segundo bago tumalikod sa kanila kaya naitulak niya si Ma-ri at sinundan sina Ellaine na naglalakad na palayo.

"Tristan! Saan ka pupunta?!" narinig niyang sigaw ni Ma-ri pero hindi niya ito pinansin. Nag-aalala siya dahil kita niya sa reaksyon ni Ellaine kung gaano ito nasaktan dahil nahuli na sila ni Ma-ri sa akto.

"Ellaine, l-let's talk." sambit niya nang maabutan ito at pigilan niya sa braso, nang lingunin siya nito ay galit nitong hiniklas ang braso.

"Huling-huli ka na sa akto, kaya wala na kayong dapat pag-usapan!" sumbat sa kanya ni Wein.

"Malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo, nasaktan mo na ang kaibigan namin at hindi na namin hahayaang maulit pa 'yon!" sabat naman ng lalaki kaya nag-init ang ulo niya.

"Sino ka ba?! Puwede ba, huwag kayong makisawsaw!" bulyaw niya sa mga ito. "Mag-usap tayo Ellaine, mali ang nakita mo kanina!"

"Talagang mali!" singit ni Wein kaya matalim niya itong tiningnan.

"Iwan niyo muna kami Jihun, Wein." narinig niyang sabi ni Ellaine sa dalawa kaya nakahinga siya nang maluwag.

"Sigurado ka? Makikipag-usap ka pa sa gagong iyan matapos mong mahuli sa akto na nakikipaglampungan sa friend with benefits niyang malantud?" tanong ni Wein at tiningnan siya sabay ismid.

"Pupuntahan ko na lang kayo sa kubo niyo," sagot ni Ellaine. Bago tumalikod ang mga kaibigan nito ay tinapunan muna siya nang matatalim na tingin.

"Si Ma-ri ang humalik sa akin at hindi agad ako naka-react sa ginawa niya." Paliwanag niya, pero seryosong tumingin sa kanya si Ellaine.

"Why are you explaining, Tristan?You've been doing this to me for a long time. Saka nagpunta lang naman ako rito para ipaalam sa 'yo na lilipat na ako sa condo ni Jihun." Siya naman ang nabigla sa sinabi ni Ellaine.

"Teka, h-hindi mo puwedeng gawin 'yan, may asawa ka bakit ka lilipat sa bahay ng ibang lalaki?!" nag-aalala niyang tanong.

"Jihun is my family, so I trust him." walang kaabog-abog nitong sagot kaya naihilamos niya ang palad sa mukha at galit itong tiningnan.

Forced Marriage to a Billionaire's Daughter (Soon to be Published)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon