P R O L O G U E

5K 72 1
                  


"Why are you always mad at me? Ilang araw pa lang tayong kasal but your true color has come out!" sumbat ko habang naninikip ang dibdib sa matinding sama ng loob.

"Because I hate you!" asik niya.

"Why did you marry me if you hate me?!" mangiyak-ngiyak kong tanong habang nangungusap ang mga matang nakatitig sa asawa ko, pero ngiting nakaiinsulto ang sumilay sa gilid ng labi ni Tristan.

"I didn't marry you, Ellaine. You forced me to marry you because of your fucking money! Pero ito ang tandaan mo, hindi mo makukuha ang buong pagkatao ko! Divorce me if you want, I don't fucking care of you! Malaya kang gawin lahat ng gusto mo!" sumbat niya sa akin.

"I won't do that, Tristan. I'm your wife! If you don't feel the same, just respect me as a person," pakiusap ko at tuloyan nang umagos ang luha dahil sa takot na totohanin ni Tristan ang salitang divorce.

"Go ahead, panindigan mo ang pagiging asawa ko but I can't respect you. I can't respect the woman who ruined my life." mariin niyang sabi habang namumula ang mga mata sa galit.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon