For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam

6.3K 0 0

1.             Trình bày các thành phần cơ bản của một hệ thống y tế

2.             Trình bày 5 nguyên tắc cơ bản về tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam.

3.            Trình bày chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Sở Y tế tỉnh

4.            Vẽ sơ đồ Mô hình tổ chức mạng lưới y tế dự phòng từ trung ương đến cơ sở (Phỏng theo mô hình của Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế năm 2007)

5.            Trình bày chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Phòng Y tế huyện

6.            Trình bày chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Trạm y tế xã/ phường.

7.            Trình bày nội dung cơ bản 7 nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa nói chung

8.            Nêu và giải thích các định nghĩa quản lý.

9.            Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình quản lý y tế.

10.       Trình bày các chức năng cơ bản của chu trình quản lý y tế.

11.       Nêu vai trò và nhiệm vụ của người quản lý lãnh đạo.

12.       Nêu các kỹ năng chủ yếu của người quản lý lãnh đạo.

13.       Nêu phẩm chất cần có của người quản lý lãnh đạo.

14.       Nêu khái niệm quyền lực, các loại quyền lực và trình bày một số chiến lược sử dụng quyền lực.

15.       Trình bày khái niệm xung đột, nguyên nhân của xung đột và cách giải quyết xung đột trong tổ chức.

16.       Nêu các khái niệm thông tin y tế; chỉ số, chỉ tiêu y tế và các yêu cầu chất lượng của thông tin trong quản lý y tế

17.       Trình bày ý nghĩa các nguồn thông tin hiện có và các phương pháp thu thập thông tin y tế

18.       Trình bày các nội dung quản lý thông tin y tế.

19.       Trình bày cách tính và ý nghĩa các chỉ tiêu về dinh dưỡng ; các chỉ tiêu về sức khỏe sinh sản ; các chỉ tiêu về sức khỏe trẻ em và các chỉ tiêu về hoạt động dự phòng.

20.       Trình bày khái niệm "vấn đề sức khỏe" và vai trò, mục đích của phân tích các vấn đề sức khỏe và xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên

21.       Trình bày phương pháp xác định vấn đề sức khỏe theo 4 tiêu chuẩn và phương pháp xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên theo 6 tiêu chuẩn.

22.       Trình bày phương pháp xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa trên hệ thống phân loại ưu tiên cơ bản (BPRS).

23.       Trình bày phương pháp phân tích nguyên nhân của vấn đề sức khỏe

24.       Nêu khái niệm lập kế hoạch y tế và trình bày nội dung các bước lập kế hoạch y tế

25.       Trình bày tiêu chuẩn, chức năng của giám sát viên và các phương pháp giám sát

26.       Trình bày nội dung các bước của quy trình giám sát chương trình/ hoạt động y tế

Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!