Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển tt HCM

94.2K 46 24

Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển tt HCM

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua 5 giai đoạn:

1. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng Cách mạng 1890 - 1911:

Thời trẻ sống trong môi trường gia đình, quê hương, Hồ Chí Minh tiếp thu kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân tộc, vốn văn hóa quốc học, hán học và bước đầu tiếp thu văn hóa phương Tây, chứng kiến cảnh sống nô lệ lầm than của dân tộc, tiếp thu tinh thần bất khuất của các bậc cha anh, hình thành hoài bão cứu nước cứu dân. NTT tham gia một số phong trào yêu nước và phê phán con đường đấu tranh của các bâc tiền bối và lựa chọn cho mình hướng đi mới.

2. Thời kỳ tìm kiếm đường lối cứu nước giải phóng dân tộc 1911 - 1920:

Đây là thời kỳ tìm tòi khảo nghiệm con đường cứu nước, HCM đặt chân tới các nước tư bản lớn, các nước thuộc địa để tìm hiểu cs thực tế. Qua đây Người có n nhận thức rất quan trọng, Người phân biệt rõ bạn và kẻ thù dân tộc: n người lao động là bạn, chỉ bọn thực dân là kẻ thù, chỉ có ty thương thực sự giữa n người lao động với nhau. Người đánh giá Cm tư sản không triệt để thì đa số dân chúng vẫn cực khổ.

Năm 1919, khi gửi bản yêu sách tới hội nghị Vecsai ko được chấp nhận, người cho rằng công cuộc giải phóng thuộc địa phải bằng chính sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của ND, ko thể trông đợi vào n lời hứa của bọn đế quốc.

NĂm 1920, Người đọc luận cương của Lê Nin và tìm hiểu CM T10 Nga, Người đánh giá đây là cuộc CM thành công triệt để nhất, từ đó Người đi theo con đường của Lê Nin, đứng hẳn về phía cộng sản, tham gia sáng lập đảng CS Pháp và trở thành đảng viên ĐCS Pháp.

Đây là bước đánh dấu sự chuyển biến của Người từ CN yêu nước tới CNVS

3. Giai đoạn hình thành cơ bản TTHCM về con đường Cách Mạng Việt Nam 1921 - 1930:

Đây là thời ký hoạt động lý luận và thực tiễn rất sôi nổi: từ năm 1921-1923 Người tiếp tục hoạt động tại Pháp, viết nhiều bài báo tuyên truyền cm, xuất bản tờ báo Người cùng khổ, biên soạn bài báo "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Từ 1923-1924: Người hoạt động ở Lxo, tham dự nhiều đại hội QT quan trọng, nghiên cứu học tập CN Mác - Lê nin trong trường QT Lê Nin và đặc biệt học tập và tìm hiểu CM Nga.

Từ 1924-1927 Người hoạt động ở Quảng Châu TQ, thành lập hội VNCM thanh niên, xuất bản báo thanh niên, mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ, viết tác phẩm "Đường kách mệnh".

Đầu 1930, Người chủ trì hội nghi thành lập đảng, soạn thảo chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng. Tóm lại n tác phẩm lý luận, bài giảng bài viết của Người thời kỳ này nhất là chính cương sách lược vắn tắt đã thể hiện n quan điểm lớn độc đáo về CMVN với n nội dung cơ bản sau:

-CMVn trải qua hai gia đoạn từ CMDTDCND đến CMXHCN

-Nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn đầu là chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến giành ruộng đất

-Lực lượng Cm toàn dân lấy liên minh công nông làm nòng cốt

-phải liên kết chặt chẽ với nhau song CM ở thuộc địa cần phải làm sáng tạo chủ động.

-Cm muốn thành công phải có đảng lãnh đạo.

4. Tkỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, khằng định đường lối CMVN 1930-1945

Từ 1930-1941: trong giai đoạn này QTCS bị tt 'tả khuynh' chi phối và có sự thiếu hiểu biết về CM thuộc địa. Do vậy QTCS và một số đồng chí trong đảng ta đã phê phán gay gắt đường lối CM HCM.Vì thế Người đã kiên trì đấu tranh giữ vững quan điểm CM và lịch sử sau này đã CM sự đúng đắn sáng tạo của HCM.

Từ 1941-1945: đầu năm 1941 HCM về nước trực tiếp lãnh đạo CM, chủ trì đại hội Trung ương 8, hoàn thiện sự chuyển biến chiến lược của CMVN, nêu nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng về đường lối đưa đến thắng lợi CMT8, đó cũng là thắng lợi đầu tiên của tt HCM

5. TKỳ thắng lợi và phát triển mới của tt HCM 1945-1969

Từ 1945-1969: HCM cùng trung ương đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến: xây dựng CNXH ở miền Bắc và CMDTDCND ở miền nam. Trong hoàn cảnh mới tt HCM được phát triển và có sự bổ xung: xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng nhà nước CM, xây dựng khối đại đoàn kết, tt chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân, tt ngoại giao...

Trong bản di chúc thiêng liêng để lại cho dân tộc đaz thể hiện đầy đủ tâm tư tình cảm của Người, Người đã khái quát n thành tựu to lớn của CMVN, những bài học lịch sử và phương hướng phát triển đất nước.

Tóm lại: quá trình hình thành và phát triển tt HCM gắn liền với sự giải đáp thực tiễn CMVN là ngọn cờ dẫn dắt mọi thắng lợi CMVN

Câu 2: Quá trình hình thành và phát triển tt HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!