Câu 4: Phân tích quy luật hình thành, phát triển Đảng của giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa Đản

39.5K 8 7

Câu 4: Phân tích quy luật hình thành, phát triển Đảng của giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa Đảng cộng sản với giai cấp công nhân?

Trả lời:

*, Quy luật hình thành phát triển Đảng của giai cấp công nhân:

- Chỉ khi giai cấp công nhân đạt tới trình độ tự giác bằng việc tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin thì phong trào cách mạng của nó mới thực sự là phong trào chính trị. Trình độ lý luận đó cho phép công nhân nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong XH, nguồn góc tạo nên sức mạnh và biết tạo nên sức mạnh đó bằng sự đoàn kết, nhận rõ mục tiêu, con đường và những biện pháp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng cả XH.

- Phải có chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng giai câp công nhân mới đạt được tới trình độ nhận thức lý luận về vai trò lịch sử của mình. Sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính Đangt của giai cấp công nhân.

- Đảng là sự kết hợp giữa phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong mỗi nước, sự kết hợp ấy là sản phẩm của lịch sử được thực hiện bằng những điều kiện không gian và thời gian nhất định ở các nước nửa thuộc địa trong đó có Việt Nam thì chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào yêu nước thành lập ra Đảng cộng sản.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Thực tiến lịch sử nước ta đã chứng minh rằng CN Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã đến việc hình thành Đảng CSVN vào đầu năm 1930.

- Sau khi có Đảng CS lãnh đạo, giai cấp công nhân mới chuyển từ giai đoạn đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

*, Mối quan hệ giữa Đảng CS và giai cấp công nhân:

- Đảng CS là tổ chức cao nhất, tập trung cho trí tuệ và lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Có một Đảng chính trị vững vào, kiên

định, sáng suốt, có đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn sẽ giúp cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

- Giai cấp công nhân là cơ sở XH - giai cấp của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng của Đảng, Đảng là đội tiên phong chiến đấu là bộ phận tham mưu của giai cấp công nhân.

- Giữa Đảng và giai cấp công nhân có mối quan hệ hữu cơ với nhau, không thể tác rời. Những Đảng viên của Đảng CS phải là những người giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và đứng trên lập trường của giai cấp này. Và để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thường xuyên phấn đấu vươn lên, trưởng thành về các mặt tư tưởng, chính trị, lập trường giai cấp, văn hoá, khoa học công nghệ... Cùng với sự phát triển không ngừng của nền sản xuất công nghiệp hiện đại.

- Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ các yếu tố của giai cấp công nhân hiện

đại:

+ Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.

+ Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của giai cấp TS.

+ Có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

+ Có hệ tư tưởng riêng, có chính Đảng tiên phong.

- Và còn những đặc điểm riêng do hoàn cảnh lịch sử tạo ra:

+ Ra đời trước giai cấp TS Việt Nam nên giai cấp Công nhân Việt Nam có điều kiện sớm giữ vai trò lãnh đạo và giành ưu thế khi có Đảng của riêng mình.

+ Phần lớn xuất thân từ nông dân nên giai cấp công nhân Việt Nam đã mang trong mình mối liên minh vơi nông dân.

+ Khi ra đời, trình độ KHKT, tay nghề và mức sống còn thấp vì Việt Nam lúc đó chưa có nền công nghiệp hiện đại, chịu ảnh hưởng nặng nề của SX nhỏ, thủ công.

+ Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tuy đã có nhiều thành tựu to lớn, song giai

cấp công nhân Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt về trình độ văn hoá,

KHCN và tay nghề chưa tương xứng với yêu cầu đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng XHCN.

Câu 4: Phân tích quy luật hình thành, phát triển Đảng của giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa ĐảnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!