Van and Lisden -Enemy's Crap (5)

13.4K 230 15
                  

"Hindi pwede!" Umalingawngaw ang sigaw ng Mommy niya kaya lahat ng nasa bahay ay napatingin rito.

"Ma?"

Lumapit ang mama niya sa direksyon nila. May dala pa itong pamaypay at pinaypayan ang sarili.

"Hindi mo pwedeng hingin ang kamay ng anak ko!" Dinuro nito si Van gamit ang paypay.

"Ma, ano ba naman 'to?" Inis na tanong niya. Parang noong nakaraan lang ay atat na atat itong magpakasal siya. Talos ngayong nagdala na siya ng lalaki aayaw naman ito.

"Hindi kita pinalaking sinugaling!" Inirapan siya nito at nagpaypay ulit sa sarili.

"Po?" Napatigalgal siya sa sinabi nito. Sinungaling?

"Anong akala mo saakin, tanga? Nabasa ko 'to sa mga kwento at nasa teleserye 'din 'to!"

Kumunot ang noo niya sa pinagsasabi ng Mama niya.

"Ma, ano bang pinagsasabi mo?"

"Alam kong nagpapaanggap lang kayo. Dahil pinilit kitang mag-asawa kaya naghanap ka ng lalaking pwedeng magpanggap bilang boyfriend mo! Tapos mahuhulog kayo sa isa'-isa. At saka magkakasakitan kayo kasi akala niyo hindi mahal ang isa't-isa. Tapos in the end---"

"Ma, naman! Ano ba 'yang pinagsasabi niyo?" Putol niya sa hiya dahil sa kung ano-ano ang pinagsasabi ng Mama niya.

"Hindi kami nag-papanggap."

"Lokohin mo Mama mo. Parang last month wala ka pang boyfriend tapos ngayon may dala-dala ka ng lalaki na hinihingi ang kamay mo?"

Napabuga siya ng hangin. Paano ba niya maipapaliwanag sa Mama niya na may nangyari sa kanila at papanagutan siya ni Van?

"Ma'am, we're not lying. I'm gonna marry your daughter." Sabat ni Van.

Napalingon naman ang Mama niya rito. Tumikwas ang kilay nito at hinagod ng tingin si Van.

"What's your name again?" Mataray na tanong ng Mama niya.

"Van Soriano po, Ma'am." Magalang na sagot ni Van. Hindi niya alam kung bakit ang pagpapakitang respeto nito sa Mama niya ay nagustuhan niya iyon.

"Soriano? Ka-ano-ano mo ang Soriano na may-ari ng SGC?" Tukoy ng Mama niya sa isang kompanya sa siyudad nila.

"I'm the owner, Ma'am." Magalang pa ring sabi nito.

Napasinghap silang lahat sa gulat. Pati siya!

May-ari ito ng kompanya? Hindi lang pagiging sekretarya ni Heixon ang trabaho nito?

"Ikaw si Mr. Vander Soriano?" Gulat na sabi ng Kuya Prince niya at lumapit pa talaga sa kanila.

Ngumiti naman si Van dito. "I believe that I already said that earlier."

"Wow! Big time ka pala, sis. Jackpot ang mapapangasawa mo." Nakangising sabi ng isa pa niyang Kuya na si Duke.

"Kuya---"

"Heeep!"

Napatigil silang lahat sa sigaw ng Mama niya. Lumapit ito kay Van at muling sinipat ang kabuonan

"So, mayaman ka." Napasinghap siya ng pisilin nito ang maskuladong balikat ni Van.
"Maskulado rin."
Nanlaki ang mata niya ng hawakan nito si Van sa baba para sipatin ang mukha nito.

"Gwapo pa---ayyy!"

Pati siya napatili ng biglang bumulagta sa sahig si Van habang hawak ang panga. Nang tingnan niya ang salarin ay ganoon na lamang ang pagkalaglag ng kanyang panga.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon