Van and Lisden -Enemy's Crap (2)

28.5K 284 3
                  

Tomorrow is another day. Pero para kay Lisden, tomorrow is another challenge to face.

Kailangan niyang pakiusapan na naman si Mr. Benjamin na ikansela na lamang ang kontrata. Parang ayaw pa kasing bumalik ni Cleo.

"Hi, Mr. Roano. I would like to discuss about Cleo---"

"Is she breaching the contract?" Agad na putol sa kanya ni Mr. Roano.

"Sir---"

"No! I want her to be our endorser! Where's that brat, huh? She's irresponsible!" Singhal sa kanya ng kaharap.

Nagsilingunan ang tao sa lugar na iyon. Kumuyom ang kamao niyabat nais niya suntukin ito.

"Sir---"

"Kakasuhan ko siya! I will make sure---"

"You will make sure what?"

Napatigil ang lalaki ng may biglang sumingit.

It's no other than her enemy.

Van.

"Oh, Mr. Soriano, ikaw pala." Biglang bumahag ang buntot nito. Why is he sudden scared of Van?

Mapanganib na ngumisi si Van dito. "Yes, I am. And what's the commotion here?"

Biglang pinagpawisan si Mr. Roano pero pilit na tinatago ang takot. Hilaw itong tumawa bago siya dinuro.

"Ito kasinh babaeng 'to---"

"I forbid you to point at my woman like that. The next time you'll do that, you will be missing one finger." He said coldly that even her, was scared on his dangerous remark.

My woman? Siya? Kailan?

The man drained blood on his face and immediately down his hand.

"S-sorry." Agad na paumanhin ni Mr. Roano sa takot.

"And what it is again? You called the wife of the CEO of CleiXon Empire irresponsible amd brat?" Muling tanong ni Van sa lalaki.

"W-wife?" Halos mahulog ang mata nito dahil sa gulat. Ang kaninang takot sa mikha ay mas lumala. Habang siya ay nagpalipat-lipat lamang ang dalawang tingin sa lalaking takot at nananakot.

Wife? Hindi ba alam nitong hindi naman registered and kasal ni Cleo at Heixon? Super late lang sa chika?

"Yes, wife. And if I were you, papayag ka na lang sa gusto ni Ms. Jimenez kung ayaw mong makabangga ang isang Benjamin."

Agad na bumaling sa kanya si Mr. Roano. "I-i will cancel the contract. W-wala ng problema saakin. I've g-got to go. Excuse me."

Nagmamadali na umalis si Mr. Roano. Ni hindi na ito lumingon sa pinaggalingan.

"Hey, babe. So how's the kissed last night?" Agad na tukso sa kanya ni Van na sinamaan niya ng tingin.

"Shut up, will you?"

"Nah. Not until you shut me up with your kiss again."

Her nose flared in anger as her cheeks heated.

"Asa! I was drunk last night." Inirapan niya ito at kinuha ang bag saka tumayo. Kailangan niyang puntahan si Mr. Benjamin para sa appointment nila for today.

"Where are you going?" Tanong ni Van at pinigilan siya nito sa braso ng akmang papasok siya sa kotse niya.

"None of your business." Muli niya itong inirapan at binawi ang braso pero magigpit ang pagkakahawak ng binata. Diretso itong nakatingin sa kanya.

"You are my business. May appointment ka pa sa CleiXon, 'di ba? The CEO send me as a representative, instead."

"Ano?"

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon