Van and Lisden -Enemy's Crap

53.7K 346 8
                  

Enemy's Crap

"In behalf of Cleo, I dearly apologize for backing out as an endorser in your company. We'll make sure to return the offered money."

"Ma'am, we apologize for rejecting your proposal. Cleo can't make it."

"Sir, Cleo is on vacation, she can't so the photoshoot but we can negotiate. Our entertainment offered Coleen instead."

"Mrs. Patenson, ako ay nanghihingi ng paumanhin sa pagtanggi ni Cleo bilang model ng iyong produkto."

"Ms. Lideon, Cleo can't make it. We will pay for the damages."

"Señorita Luciana, Cleo breached the contract. We will not accept the given beneficiaries."

Ngumiti siya ng magpaalam ang señorita. She basically closed the case for today. Hindi naman siya abogado pero pakiramdam niya ay nagiging ganoon na dahil sa kakaharap niya sa mga CEO  ng mga kompanya dahil hindi makakasipot si Cleo sa mga endorsements.

She sighed heavily while smiling widely. She wanted to scream so bad. She faces six influential person just to apologize that Cleo can't so the endorsement on their products.

Tumayo siya at niligpit ang gamit. Ang panghuling appointment niya ay ang CleiXon Empire.

Papalabas na siya ng makasalubong siya ng pamilyar na mukha.

"Ate Lisden!" Nakangiting bati sa kanya ng mga teen models na alaga rin niya. She's not just a manager, but she also trains fresh or amateur models.

"Hi, don't eat much carbs." She smiled while greeting and reminding them.

The girls giggled. "It's cheat day!" Sabay sabay na sigaw nito sabay tawa.

Napailing na lang siya.

"Okay, whatever, aalis na ako." Kumaway siya at tuluyan ng lumabas.

She drive her way to the CleiXon Empire. Hapong-hapo na siyang nakarating sa top floor.

And to her disappointment she heard a 'No.' from Heixon.

"A-ano? Pwedeng pakiulit, Mr. Benjamin?" Pagtatanong niya dahil baka namali pang siya ng rinig.

"It's a no. If Cleo won't show up in my company's endorsement. You will know what happen." Malamig na saad ni Heixon Benjamin.

Anak ng.
She bit her lower lips to hide her frustration when she hear a small chuckle on the side. It's from Heixon's male secretary.

At talagang tumatawa pa ito, ha?

Initapan lang niya ito bago bumaling muli ang tingin kay Heixon.

"Mr. Benjamin, we could pay you double---"

"And I can pay you triple. Just let her came out where she hides. My wife and I still have an unfinished business." Pagpuputol ng kaharap.

Triple? That's a  big cash. At saka ano raw? Wife? Hindi pa rin makaget over?

She forced to smile at Mr. Benjamin. "I'll try my best, Mr. Benjamin. Babalik po ako bukas."

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon