Bai tap thuc hanh

15.2K 11 0

Khi chưa nhận được dự toán kinh phí, đơn vị phải tạm ứng rút tiền từ kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 111/Có TK 336

Quyết toán số đã tạm ứng khi chưa có dự toán với kho bạc, hạch toán:

Nợ TK 336/Có TK 461; 

Có TK 008

Trong năm, đơn vị nhận được giấy thông báo dự toán kinh phí, hạch toán:

Nợ TK 008

Rút dự toán kinh phí về nhập quỹ tiền mặt, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 461

Có TK 008

Nhận tạm ứng của kho bạc (Khi đã có dự toán) về nhập quỹ, hạch toán:

Nợ TK 111/  Có TK 461

Chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 312/ Có TK 111

Quyết toán số đã tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 312

Thu hồi số tạm ứng thừa không chi hết, hạch toán:

Nợ TK 111/ Có TK 312

Chi mua văn phòng phẩm, thanh toán bằng tiền mặt, đưa vào chi phí hoạt động thường xuyên, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 111

Lập phiếu chi lương cho cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 111

Xác định số tiền lương phải trả cho Cán bộ trong đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 334

Khấu trừ BHXH, BHYT vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334/Có TK 3321; Có TK 3322

Xác định BHXH, BHYT, Kinh phí Công đoàn cơ quan phải đóng cho cơ quan bảo hiểm, hạch toán:

Nợ TK 66121/ Có TK 3321; Có TK 3322; Có TK 3323

Chuyển khoản nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, hạch toán:

Nợ TK 3321; Nợ TK 3322; Nợ TK 3323  /  Có TK 46121

Có TK 008

Chuyển khoản chi trả trực tiếp tiền điện, nước, hạch toán:

Nợ TK 66121/Có TK 46121

Bài tập Kế toán Hành chính sự nghiệpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!