200 cau trac nghiem TA

35.1K 18 14

Câu 1 ;chọn phương án trả lời đúng nhất :

a,Chủ nghĩa Mac-lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.

b,Tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng ta.

c,Cùng với chủ nghĩa Mac-lênin ,tư tưởng HCM là nền tảng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta, (Đ)

Câu 2 :Theo HCM ưu điểm lớn nhất của học thuyết khổng Tử là gì?

a,Tinh thần hiếu học.

b,Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân .

c,Quản lí xã hội bằng đạo đức.(Đ)

Câu 3:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của tôn giáo giêsu là gì:

a,Đức hi sinh

b,Lòng cao thượng

c,lòng nhân ái (Đ)

Câu 4:HCM dã tiếp thu những yếu tố nào của phật giáo;

a,Lòng thương người

b,tinh thần tư bi hỉ ái

c,Tinh thần cưứ khổ ,cứu nạn

d,Cả a,b,c (Đ)

Câu 5: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của tôn trung sơn là gì:

a,Chống phong kiến

b,Đấu tranh vì tự do ,dân chủ

c,Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta (Đ)

Câu 6:Theo HCM ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mac là gì?

a,Bản chất cách mạng

b,Bản chất khoa học

c,Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

d,Phương pháp làm việc biện chứng.(Đ)

Câu 7:Theo HCM học chủ nghĩa Mac-lenin nghĩa là gì?

a,Học thuộc các luận điểm lí luận .

b,Để sống với nhau có tính ,có nghĩa . (Đ)

c.Để chứng tỏ trình độ lí luận .

Câu 8 :HCM đến Liên xô lần đầu tiên vào thời gian nào?

a,Năm 1917

b, 1920

c, 1923 (Đ)

d , 1925

Câu 9:Tư tưởng HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn?

a, 3 c, 5 (Đ)

b, 4 d, 6

Câu 10 :Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng HCM:

a,Từ năm 1890 đến 1911:thời kí nghiên cứu khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Mác-lênin.

b,Từ năm 1911-1920, thời kì hình thành tư tưởng yêu nước ,chí hướng cứu nước

c,Từ năm 1921-1939 ,thời kí hình thành cơ bản tư tửong về con đường cách mạng việt nam. (Đ)

Câu 11:Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...

200 cau trac nghiem TAĐọc truyện này MIỄN PHÍ!