doctruyen

30.9K 13 2

Ñiiinnnhhh HHHöööôôônnnggg---Bíííccchhh LLLaaaïïcïcc---HHHoooàànànnggg TTTrrraaaàànànn Truyeänän döï thi soá 9

Truyeänän döï thi Taønøng Kinh Kieámám Phoå III 1 Phi loä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NH N MÔN QUAN www.nhanmonquan.com

Phi Loä

Bình sinh thöôïng aùi Taây hoà haûo!1

Ngöôøi ta thöôøng noùi, Trung Hoa coù taùm traêm hoà nöôùc mang teân goïi Taây hoà,

nhöng Taây hoà Haøng Chaâu thì vónh vieãn laø duy nhaát, bôûi noù laø hoùa thaân cuûa Taây

Thi.

Khi Baïch Cö Dò nhaäm chöùc tri phuû Haøng Chaâu, oâng baét ñaàu thöïc hieän coâng

cuoäc caûi caùch thuûy lôïi, ñaøo ñaép ñeâ keø, keát quaû chæ trong vaøi naêm ngaén nguûi ñaõ

bieán Taây hoà khoâ caïn xaùc xô thaønh moät danh thaéng baäc nhaát cuûa Ñöôøng trieàu. Ñeå

töôûng nhôù coâng lao cuûa Baïch Laïc Thieân, ngöôøi daân Haøng Chaâu ñaõ laáy teân oâng

ñaët cho con ñeâ lôùn ñaàu tieân cuûa Taây hoà: Baïch ñeâ.

Sau Baïch Cö Dò hai traêm naêm, ñeán löôït Toâ Ñoâng Pha nhaäm chöùc tri phuû

Haøng Chaâu, moät laàn nöõa caûi taïo Taây hoà, naïo veùt buøn laày, ñaép theâm moät con ñeâ

lôùn hôn nhieàu. Töø ñoù, Taây hoà baét ñaàu mang treân mình veû ñeïp môùi, duyeân daùng vaø

myõ leä...

o0o

1 Bình sinh yeâu nhaát veû ñeïp cuûa Taây hoà.

Ñiiinnnhhh HHHöööôôônnnggg---Bíííccchhh LLLaaaïïcïcc---HHHoooàànànnggg TTTrrraaaàànànn Truyeänän döï thi soá 9

Truyeänän döï thi Taønøng Kinh Kieámám Phoå III 2 Phi loä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NH N MÔN QUAN www.nhanmonquan.com

11..

Taø döông tieáuáu saùtùtùt nhaânân

Loâi Phong töï, Taây hoà, Haøng Chaâu.

Daân gian truyeàn tuïng raèng Taây hoà coù thaäp ñaïi danh thaéng, ñöùng thöù baûy

trong soá ñoù laø caûnh maët trôøi laën treân chuøa Loâi Phong.

Luùc naøy chính laø moät buoåi hoaøng hoân nhö theá.

Moät coã kieäu boán ngöôøi khieâng ñang chaäm raõi tieán vaøo tam quan cuûa ngoâi

chuøa. Coã kieäu trang trí giaûn ñôn, khoâng maøu meø hoa daïng, nhöng vaãn toaùt ra

phong khí ñaïi gia. Ñöôøng neùt chaïm troå saéc saûo tinh teá cuøng vôùi saéc xanh luïc cuûa

loaïi gaám thöôïng phaåm boïc ngoaøi khieán coã kieäu vöøa coù veû quyù phaùi, laïi vöøa mang

neùt khieâm nhöôøng thanh nhaõ.

Ñoaøn tuøy tuøng chæ coù naêm ngöôøi, boán haùn töû ñeo ñao thaân hình khoâi vó, mình

maëc thanh y, tö thaùi ung dung ñónh ñaïc, thoaït nhìn ñaõ bieát laø boán tay cao thuû noäi

gia. Ñi beân caïnh laø moät thò nöõ daâng höông, tay xaùch moät laüng hoa quaû laøm leã vaät.

doctruyenĐọc truyện này MIỄN PHÍ!