Thuc Hanh Benh Tim mach

4.9K 2 0

NguyÔn l©n viÖt

(Chñ biªn)

Thùc hμnh

BÖnh tim m¹ch

Nhμ xuÊt b¶n Y häc

2003

LỜI NÓI ĐẦU

Bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta vui mừng chứng

kiến và tiếp thu những thành tựu phát triển của khoa học kỹ

thuật nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của con

người.

Tuy vậy, chúng ta cũng không khỏi lo âu bởi mô hình

bệnh tật đã có những sự thay đổi theo chiều hướng của các nước

đang phát triển. Trong các loại bệnh lý đó, bệnh tim mạch là một

trong những bệnh đang có xu hướng tăng nhanh một cách rõ rệt

ở nước ta.

Trong thời gian gần đây, các bác sỹ của chúng ta đã tiếp

thu và ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật tiên tiến trong

chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch, từ đó đã cải thiện được

hẳn tiên lượng bệnh và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Tuy nhiên, khối lượng kiến thức và những hiểu biết mới

trong lĩnh vực tim mạch thì ngày càng gia tăng, nhưng điều kiện

trang thiết bị thực tế tại nhiều tuyến của chúng ta còn chưa đáp

ứng được một cách đầy đủ. Vì vậy, các thầy thuốc nhiều khi sẽ

khá lúng túng trong thực hành chẩn đoán và điều trị cho các

bệnh nhân tim mạch.

Xuất phát từ thực tiễn công tác điều trị và giảng dạy trong

nhiều năm, tập thể các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Tim mạch,

Trường Đại học Y Hà nội và một số cộng sự đã cố gắng tham

gia biên soạn quyển sách này.

Với phương châm là bám sát thực tế, dễ dàng ứng dụng

nhưng cũng không kém phần cập nhật, chúng tôi đã cố làm hết

sức mình trong việc biên soạn để phù hợp với những yêu cầu nói

trên. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi cố gắng cập nhật

những thông tin mới nhất có thể có trên nền tảng những kiến

thức kinh điển đã biết trong lĩnh vực tĩnh mạch.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách "Thực hành Bệnh Tim

mạch" này không chỉ dành cho các bác sỹ chuyên khoa tim

mạch mà có thể còn giúp ích cho các bác sỹ thực hành nói chung

cũng như để các sinh viên y khoa tham khảo thêm trong học tập.

Thuc Hanh Benh Tim machĐọc truyện này MIỄN PHÍ!