Câu 4. Trình bày các thành phần của một công nghệ, có thể bỏ bớt thành phần nào trong công nghệ khô

10.5K 5 1

Câu 4. Trình bày các thành phần của một công nghệ, có thể bỏ bớt thành phần nào trong công nghệ không ?

Theo tổ chức quốc tế công nghiệp - công nghệ thì công nghệ được thể hiện thành 4 thành phần sau đây :

a. Phần thiết bị ( ký hiệu T ) gồm tất cả các dây truyền công nghệ, máy mócết bị, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển hay nói cách khác đây là tất cả phần vật chất phần cứng của công nghệ , nó có khả năng làm tăng năng lực của cơ bắp , nhờ cơ địên, nhiệt hoá hoặc tăng trí lực của con người nhờ máy tính điện tử nó có đặc điểm con người trông thấy bằng mắt được.

b .Phần con người ( ký hiệu H ) bao gồm đội ngũ lao động để vận hành, điều khiển và quản lý ở đây bao gồm cả ý cạnh thành thạo , kéo léo gia truyền, cần cù, trực cảm. Phần này phụ thuộc nhiều vào thành phần học văn, tay nghề ( kỹ năng, kỹ xảo kinh nghiệm )

c. Phần thông tin (ký hiệu I ) công nghệ hàm chứa trong phần này bao gồm các sự việc được tư liệu hoá ,dữ kiện, bản thuyết minh , mà tự sáng chế , bí quyết, tài liệu chỉ dẫn, dặc tính kỹ thuật được xắp xếp một cách lôgíc và có khả năng cập nhật và đưa vào trong công nghệ đó . Phần này quyết định trình độ của công nghệ và có thể cung cấp có điều kiện trong dạng bí quyết theo luật và bản quyền sở hữu công nghệ.

d. Phần tổ chức ( ký hiệu O ) công nghệ hàm chứa trong phần này bao gòm các tác dụng về tổ chức quản lý sản xuất, tỏ chức kinh doanh trong đó có các mối liên kết trong phân bổ lao động , phân bổ sản xuất tuyển dụng và trả lương và các vấn đề thẩm quyền để bảo đảm cho một công nghệ hoạt động logíc và hiệu quả Phần này không liên hệ đến vật chất . Nết tổ chức tất xẽ tăng thêm hiệu quả công nghệ .

Khi đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một doanh nghiệp do hoạt động công nghệ đưa lại người ta đua ra công thức tính giá trị công nghệ tăng thêm.

G= r. T. Q trong đó G là giá trị công nghệ tăng thêm r.là hệ số phụ thuộc vào môi trường mà công nghệ đó đang tồn tại . Q sản lượng của doanh nghiệp được tính bằng tiền .T là hệ số đóng góp các thành phần công nghệ .

Trong đó T= TBt H Bh.IBi.OBo

Bt, Bh, Bi, Bo là cường độ đóng góp của cc thành phần công nghệ

Bốn thành phần này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau không thể thiếu được thành phần nào . Mỗi một thành phần đều đóng vai trò của nó phần thiết bị là phần vật tư kỹ thuật được xem là cốt lõi của công nghệ đước tăng thêm khả năng đáp ứng sức lực trí tuệ của con người.

Phần con người . Đóng vai trò quyết định nó biểu họên quá trình hình thành điều hành bảo dưỡng cho công nghệ .

Phần thông tin.có khả năng thu ngắn thời gian tìm kiếm tri thức làm cho con người giảm bớt thời gian nghiên cứu và triển khai ( VD như nhận một thiết bị của nhật có thông tin và ký.

Phần tổ chức. Tiến hành hợp lý hoá quá trình sản xuất thúc đẩy kiểm tra công nghệ

Do vậy có thể nói một công nghệ bao giờ cũng phải đủ 4 thành phần nếu chỉ thiếu một thành phần thì không thể nào sản xuất được trong công thức tính hệ số đóng góp của các thành phần công nghê ta cũng thấy rõ nếu chỉ cần một thành phần bằng O thì hệ sô Tcũng bằng o. Điều đó chứng tỏ rằng một công nghệ phải có đủ cả 4 thành phần thì mới thực hiện được .

Câu 4. Trình bày các  thành phần của một công nghệ, có thể bỏ bớt thành phần nào trong công nghệ khôĐọc truyện này MIỄN PHÍ!