Chapter 14

30 35 0
                         

For the first time shame crept up on me, so I moved away a little to let myself loose from his embrace.

"Is it raining?"  I even tried to joke while wiping the tears on my cheek.

"Sige, at uuwi na ako." I waved my hand on him, while still feeling the pain that's torturing my heart.

Hinawakan naman nito kaagad ang aking palapulsuhan, napatitig ako doon.

"Hayaan mo na linisin muna natin iyang mga paa mo." tumawa ako, makailang ulit na umiling.

"Kaya ko naman, sa bahay ko nalang ito lilinisin." he didn't even move his lips a bit, until he suddenly carry me, like how a groom sometimes did it to his bride.

"Ibaba mo ako, Clio!" hindi ito nakinig sa akin, napatitig na lamang ako sa bandang dibdib nito, nagi-init ang aking magkabilang pisngi.

Napatingin sa amin ang ilang magsasaka, nakita ko kung paanong dapat tutungo sa aming gawi si Kylie ng pigilan ito sa braso ni Aaron, kaya naman sa huli ay padabog itong naglakad palayo.

"A-Ayos lang talaga. Si Kylie nalang ang tulungan mo." hindi nagsalita, pinagmasdan ko itong isinabit sa kalapit na puno ang pang-gapas na kanina ay nakatali sa kaniyang bewang. Sadness engulfed my feelings, marahil ngayon ay mas nadagdagan lamang ang pagka-awa niya sa akin kaya niya ito ginagawa.

He put the clean towel on the water and squeezed it, then he gently hold my right foot and slowly removed the mud there. Silence rumbles around, I just gazed on him.

Clio's dark yet comforting, he's a type of an arrogant man yet gentle, and perhaps it's one of the reason why I don't want to control my self from falling for him.

Nang mag-angat ito ng tingin ay iniwas ko ang aking mga mata. The remaining white clouds lately turn into the patterns of greys and black.

"Hmm, tapos na." I put back my sandals but as I stood up I was caught in his arms as I lost my balance.

I always wonder if what's really the meaning behind his ruthless eyes. Palagi ko nata-tanong kung ano nga ba ang makikita kong nakatago sa likod ng kaniyang puso, kapag nahanap ko na ang daan patungo dito?

"Salamat nga pala, uuwi na din ako at baka umulan pa." I said in a gentle voice.

"Ihahatid na kita." nagtagal muli ang tingin ko dito, nakita kong umalon ang kaniyang adam's apple.

"No, it's okay. Sa gilid ng kalsada ay nandoon naman ni si Mang Alfredo." bahagyang bumuka ang bibig nito, tila may nais pa sabihin.

"Puntahan mo na iyong girlfriend mo, alis na ako." mabilis kong ikinaway ang aking mga kamay dito at naglakad na palayo.

I repeatedly caressed the head of my dog ​​Peppy who was now asleep next to me.  I was annoyed with Kylie, it must have been the same with Clio, but it seemed that no matter how much pain he caused me, he was still the one that my heart wanted.

"It's my punishment, for all the boy I chose to reject just because of Clio?" napabuntong hininga ako ng malalim at napatitig sa kisame ng aking kwarto.

"I hate him, yet I want him so bad." sambit ko, bago ipikit ang aking mga mata.

Ipinagtabi ko ang aking mga palad at isinahod iyon sa gripo dito sa may restroom, bahagya kong binasa ang aking buhok.

"Bagay pala sa iyo, ang shoulder length na gupit ng buhok." sinuklay ko ito gamit ang aking mga daliri, pagkatapos ay pinunasan na ang mga kamay at lumabas na kami sa restroom.

"What's really the reason why you want that new hairstyle of yours?"

"Nagmu-move-on ka na talaga kay Clio? Mabuti iyan, isipin mo ay tatlong araw mo na din siyang hindi nilalapitan. Napapansin ko din na panay ang tingin niya sa iyo, siguro ay nakakahalata na din,"

Across Your Heart ( NEUST Series #2) (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon