Chapter I

37 4 0
                         

CHAPTER I

"What?! It's true! This woman— no, this pauper does not belong here! How dare you talk back?!" Sinampal ng babae ang umiiyak na dalaga. "What? You belong to what? Le feu? What? Are you trying to look down on me? Know who you are playing with, miss."

Ang kaninang naghihiyawang mga tao ay biglang nanahimik at nanigas sa kanilang mga kinatatayuan. Nagsalubong ang mga kilay ng babae at sinamaan niya ng tingin ang mga tao na kanina ay suportado siya. "What? Don't tell me you are with her? Wow!" 'Nang magtama ang mga mata nila ng isang manunuod ay itinuro 'nito ang babae sa likod niya. Mabilis na lumingon ang babae sa babaeng itinuro sa kaniya at nanlaki ang mga mata niya sa nakita niya. "Adrienne..." Yumuko siya ng lumingon si Adrienne sa kaniya.

Mabilis na nahawi ang mga tao at ang iba ay nagsialisan na. Hindi nila kailanman ginustong makasalubong o mapansin ni Adrienne. "What were you talking about?" Tanong ni Adrienne suot ang mga malalamig na mga mata. "Le feu? Fire?" Ngumisi ang dalaga, ang tanging nagalaw lang sa kaniyang mukha ay ang sulok ng kaniyang labi. "Aren't you scared that you are belittling a le feu? She is as powerful as the la mer, la brise, and the la terre. I am well aware that someone like you, who came from a family of le moisson, is powerless to someone who came from the powerful elements." Pinilit magmatapang ng babae.

"B-bakit?! Do not talk to me like that!"

"Why?" Lumaki ang ngisi sa labi ni Adrienne. "But be more scared of me, only when you die, you have to be good to me, the successor of the la pègre, or else I won't let the les paradis to get you. Remember me, toe nail of the le moisson. Don't ever question my existence." Humakbang ng tatlong beses si Adrienne at 'nang malagpasan niya na ang babae ay nilingon naman 'nito ang le feu. "What are you doing? Crying? You are a torch without a fire. Stand for your tribe." Matapos bitiwan ang mga salitang iyon ay naglakad 'nang muli si Adrienne.

Habang naka-upo sa kaniyang upuan at hinihintay ang guro ay nakatitig lang sa harap si Adrienne habang ang mga tao sa loob ng silid ay pinagbubulungan siya. Halata ang takot at pagkamuhi sa kaniya ng mga taong nakapaligid sa kaniya.

Anak siya ng hari ng la pègre. Yes, the underworld. She's a demon, evil, a monster—they believe. Hindi 'din sila makapaniwala na sa siyudad 'kung saan lahat ng anak ng mga elemento ay magkakasama-sama ay makakasama nila ang isang Adrienne. Sa siyudad na ito ay tinuturuan sila 'kung paano nila magagamit ang kanilang mga kapangyarihan, para saan ang kanilang mga kapangyarihan at 'kung para kanino lang nila ito gagamitin. Of course, iniisip nila na bakit nandito ang isa sa mga la pègre, they are the definition of death. No one expected her visit—no, her stay. Especially that she's not even just a la pègre, she is the successor of their king.

Sa loob ng pananatili niya sa siyudad ng mga elemento ay nabansagan siyang untouchable. Naniniwala kasi silang kapag nahawakan nila si Adrienne ay bigla na lamang silang maglalaho o masasaktan o magkaroon ng sumpa.

'Nang dumating na ang kanilang guro ay umupo na ng maayos ang lahat at sa harap na tumingin. "Hindi ko rin alam 'kung bakit kailangan pang ituro sa inyo ito, alam ko namang mas maalam pa kayo sa akin sa usaping ito." Tumikhim ang guro at binuklat niya na ang libro. "Paano nahahati ang ating mundo." Panimula niya. "Mayroon ba sa inyo ang gustong magsalita patungkol sa ating usapin ngayong araw?" Nagtaas ng kamay ang isang lalaki.

"Lahat may kalulugaran."

"Hmm... seryoso ba iyang sagot mo, ginoo?" Tumango ang lalaki kaya napangiwi ang guro at sinenyasang umupo na lamang ito. "May iba pa 'bang gustong magbahagi?" Halos lahat ay sumubok ngunit nginiwian lamang ng guro ang lahat ng sagot ng mga ito. "Adrienne? Gusto kong makarinig mula sa iyo." Bumuntong hininga si Adrienne at nag-iwas ng tingin. "Dalawang sobrang magkaibang mundo lamang ang nakakaalam ng lahat, isa ka sa mga iyon."

Moon In The DarkTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon