About

Q U I C K F I R E

ѕᴛᴀʀ ѕɪɢɴ: aqυarιυѕ

ғɪʟᴍ: тιтanιc

dɪѕɴᴇʏ cʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ: peтer pan

aʟʙᴜᴍ: тнe loveѕιcĸ вy jaѕon reeveѕ

ѕᴏɴɢ: wᴇ aʀᴇ nᴇᴠᴇʀ eᴠᴇʀ gᴇᴛᴛɪɴɢ вᴀᴄᴋ тᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ʙʏ тᴀʏʟᴏʀ ѕᴡɪғᴛ

cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ вᴏʏ: нᴀʀʀʏ ѕᴛʏʟᴇѕ

cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ gɪʀʟ: jennιғer lawrence

aʀᴛɪѕᴛ: lιgнтѕ poхleιтner

aᴄᴛᴏʀ: ιan ѕoмerнalder

ιᴅᴏʟ: тaylor ѕwιғт

e-ғʀɪᴇɴᴅ: ғrυтιpaтυтι

ѕʜᴏᴘ: coттon on

dʀɪɴᴋ: apple jυιce

тv ѕʜᴏᴡ: тнe vaмpιre dιarιeѕ

pᴇʀғᴜᴍᴇ: cυrιoυѕ

cᴏᴜɴᴛʀʏ: aυѕтralιa

rᴇѕᴛᴀᴜʀᴀɴᴛ: pιccolιno pιzza

вᴀɴᴅ: oɴᴇ dɪʀᴇᴄᴛɪᴏɴ

aᴜᴛʜᴏʀ: нelen granт

вᴏᴏᴋ: тʜᴇ нarry poттer тrιlogy

lᴀѕᴛ cᴏɴᴄᴇʀᴛ: тaylor ѕwιғт ιn мelвoυrne, vιcтorιa. мarcн 14, 2012.

●════════●♥●════════●

Q U O T E S

"ι ᴛʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴛᴀᴋᴇ ᴍᴇ ғᴏʀ ᴍᴇ. ι ᴀᴍ ᴡʜᴏ ι ᴀᴍ."
― нᴀʀʀʏ ѕᴛʏʟᴇѕ

"lɪᴠᴇ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ʙᴇᴄᴀᴜѕᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴇʟѕᴇ ɪѕ ᴜɴᴄᴇʀᴛᴀɪɴ." 
― lᴏᴜɪѕ тᴏᴍʟɪɴѕᴏɴ

"вᴇɪɴɢ ѕɪɴɢʟᴇ ᴅᴏᴇѕɴ'ᴛ ᴍᴇᴀɴ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴡᴇᴀᴋ. ιᴛ ᴍᴇᴀɴѕ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ѕᴛʀᴏɴɢ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴛᴏ ᴡᴀɪᴛ ғᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅᴇѕᴇʀᴠᴇ."
― nɪᴀʟʟ нᴏʀᴀɴ

“dʀᴇᴀᴍѕ ᴀʀᴇ ʟɪᴋᴇ ѕᴛᴀʀѕ - ʏᴏᴜ ᴍᴀʏ ɴᴇᴠᴇʀ ᴛᴏᴜᴄʜ ᴛʜᴇᴍ, ʙᴜᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇᴍ, ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ʟᴇᴀᴅ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇѕᴛɪɴʏ.” 
― lɪᴀᴍ pᴀʏɴᴇ

“тʜᴇʀᴇ ᴄᴏᴍᴇѕ ᴀ ᴅᴀʏ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ᴛᴜʀɴɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴘᴀɢᴇ ɪѕ ᴛʜᴇ ʙᴇѕᴛ ғᴇᴇʟɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ, ʙᴇᴄᴀᴜѕᴇ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ᴛʜᴇʀᴇ’ѕ ѕᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴍᴏʀᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʙᴏᴏᴋ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ ᴘᴀɢᴇ ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ѕᴛᴜᴄᴋ ᴏɴ.” 
― zᴀʏɴ мᴀʟɪᴋ

“тнoѕe wнo мιnd don'т мaттer, and тнoѕe wнo мaттer don'т мιnd.” 
― вernard м. вarυcн

“don'т cry вecaυѕe ιт'ѕ over, ѕмιle вecaυѕe ιт нappened.” 
― dr. ѕeυѕѕ

“ι'м ѕelғιѕн, ιмpaтιenт and a lιттle ιnѕecυre. ι мaĸe мιѕтaĸeѕ, ι aм oυт oғ conтrol and aт тιмeѕ нard тo нandle. вυт ιғ yoυ can'т нandle мe aт мy worѕт, тнen yoυ ѕυre aѕ нell don'т deѕerve мe aт мy вeѕт.” 
― мarιlyn мonroe

“yoυ've goттa dance lιĸe тнere'ѕ noвody waтcнιng,
love lιĸe yoυ'll never вe нυrт,
ѕιng lιĸe тнere'ѕ noвody lιѕтenιng,
and lιve lιĸe ιт'ѕ нeaven on earтн.” 
― wιllιaм w. pυrĸey

“вe yoυrѕelғ; everyone elѕe ιѕ already тaĸen.” 
― oѕcar wιlde
  • Location:
    Harry Styles' Bed
  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists

Read Later
34 stories
Favorites
10 stories

5 Published Works

Featured work.

Halloween Is Always Fun (one-shot)

Social data: 41 reads. 1 votes. 0 comments.

Description:

Mature

Other Works by CreativeMuffin.
His Little Play Toy (On Hold Temporarily Due To School)

His Little Play Toy (On Hold Temporarily Due To School)

33.6K 415 66

Alara Atkinson is turning seventeen and still remains untouched. Her life is suddenly turned upside down...

Moments (On Hold Temporarily Due To School)

Moments (On Hold Temporarily Due To School)

636 13 10

One-shots: 1D (One Direction) [OPEN!]

One-shots: 1D (One Direction) [OPEN!]

288 10 5

My collection of 1D one-shots involving Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik and Liam...

Seducing Mr. Watson (Student/Teacher)

Seducing Mr. Watson (Student/Teacher)

1.3K 7 2

Things become more difficult then sixteen-year-old Alison Ramos would ever have expected as she forms a...

This user has no recent activity.