(COMPLETED STORY)

She is not just a sixteen-year-old high school student, she also has a part-time job.

Isang napaka-weird at rare na part time job.

He is not just twenty-four-year-old guy, he also has to go to school.

Isang hindi nararapat gawin sa edad niya ngayon.


They are not just ordinary people.

Isang crashed wedding ang gagamitin ng tadhana para magtagpo sila... sa school kung saan.... ehem.... ;)