Previous Page of 9Next Page

Bai tap chung khoan

spinner.gif

Câu 1: Nếu có một nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư một khoản vốn lớn vào lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư này sẵn sàng chấp nhận rủi ro với mục tiêu gia tăng quy mô vốn trong tương lai. Vậy nhà đầu tư này nên lựa chọn loại chứng khoán nào sau đây:  

A. Cổ phiếu phổ thông (Common stock).  

B. Cổ phiếu thu nhập (income stock).  

C. Cổ phiếu có chất lượng tốt (blue chip stock). 

D. Cổ phiếu tăng trưởng (growth stock).  

Câu 2: Trong một cuộc họp thường niên của đại hội đồng cổ đông tại một công ty cổ phần có 9 ứng cử viên vào hội đồng quản trị, một nhà đầu tư đang nắm giữ 1000 cổ phần tại công ty này có thể bỏ tối đa cho mỗi ứng cử viên bao nhiêu phiếu theo phương thức bỏ phiếu cộng dồn.  

A. 1000 B. 0 C. 4000 D. 9000 

Câu 3: Một công ty phát hành và đang lưu hành một loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức (non-cumulative preferred stock), cố tức được trả mỗi năm là 1000đ cho mỗi cổ phần. Nếu vào năm trước đó công ty không có khả năng chi trả cổ tức thì vào năm hiện tại các cổ đông nắm giữ cổ phiếu này sẽ nhận được cổ tức cho mỗi cổ phần này là :  

A. 1000đ B. 2000đ  

C. 3000đ D. 4000đ 

Câu 4: Theo luật chứng khoán Việt Nam 2006 điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng bao gồm những điều sau ngoại trừ:  

A. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán.  

B. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi tối thiểu 100 triệu đồng.  

C. Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

D. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu có lãi đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. Câu 5: Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng ra công chúng ngoại trừ:  

A. Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam.  

B. Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được chính phủ Việt Nam chấp thuận.  

C. Chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng. 

D. Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.  

Câu 6: Bản cáo bạch (prospectus) là: A. là tài liệu thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết.  

B. là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.  

C. Cả A và B đều sai. 

D. Cả A và B đều đúng.  

Câu 7. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng tại Việt Nam là:  

A. 100.000 VNĐ  

B. 1.000.000 VNĐ  

C. 10.000 VNĐ  

D. 100.000 VNĐ và bội của 100.000.  

Câu 8: Nghĩa vụ của công ty đại chúng:  

A. Công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán. 

B. Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quản trị công ty.  

C. Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại trung tâm luuw ký chứng khoán.  

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.  

Câu 9: Một trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 1000 USD giá chuyển đổi là 40 USD/cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu đang là 1.130 USD và thị giá cổ phiếu đang là 45 USD. Công ty cổ phần cũng đang đề nghị mua lại trái phiếu với giá 1.080 USD. Vậy nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu này nên chọn theo phương án nào:  

A. Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.  

B. Bán trái phiếu.  

C. Cho phép công ty cổ phần mua lại.  

D. Tiếp tục nắm giữ trái phiếu này. Câu 10: Xét về mức độ rủi ro, cổ phiếu ưu đãi cổ tức:  

A. Rủi ro hơn cổ phiếu phổ thông.

Previous Page of 9Next Page

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended