Previous Page of 2Next Page

duong loi khang chien chong my

spinner.gif

Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước - thống nhất Tổ quốc (1954-1975)

1. Đường lối GĐ 1954-1964

a. Bối cảnh LS của CMVN sau t7/1954 

- Thuận lợi: 

+ Tình hình TG: TG chia làm 2 phe, hệ thống XHCN ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là tiềm lực của Liên xô 

+ Phong trào GPDT tiếp tục phát triển 

+ Phong trào hòa bình dân chủ ở các nước TB ngày càng lên cao 

+ Trong nước, miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng và trở thành hậu phương vững chắc cho CM miền Nam.  

Thế và lực CM đã lớn mạnh sau 9 năm trường kì k/c chống TD Pháp  

Toàn thể dân tộc có ý thức độc lập và thống nhất tổ quốc. 

- Khó khăn 

+ Mĩ có tiềm lực về kinh tế, quân sự hùng mạnh 

+ TG bắt đầu bước vào thời kì chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang 

+ Sự xuất hiện bất đồng trong hệ thống XHCN, nhất là TQ và Liên xô 

+ Đất nước ta chia làm 2 miền: miền Bắc lạc hậu, miền Nam là thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 

+ Đặc điểm bao trùm của CMVN là 1 Đảng lãnh đạo, thực hiện 2 nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở 2 miền 

b. Quá trình hình thành và nội dung, ý nghĩa của đường lối 

• Quá trình hình thành: 

- Tháng 9-1954: 

- Hội nghị TW lần 7 (t3/1955) và lần 8 (8/1955) 

- Hội nghị TW lần thứ 13 (12/1957): đường lối tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng. 

- Tháng 1/1959, Hội nghị TW lần thứ 15 đã đưa nghị quyết về cách mạng miền Nam: 

+ Nhiệm vụ chủ yếu: giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến 

+ Biện pháp: giành chính quyền bằng cách sử dụng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang. 

• Nội dung của đường lối: được hoàn thiện tại ĐH 3 (5-10/9/1960) 

- Nhiệm vụ chung: đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ cách mạng ở 2 miền để thống nhất đất nước, tăng cường sức mạnh của phe XHCN, bảo vệ hòa bình ở khu vực Đông Nam Á và trên TG. 

- Nhiệm vụ chiến lược: (2) 

+ Miền Bắc: tiến hành CM XHCN 

+ Miền Nam: giải phóng khỏi thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai để thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ dân tộc dân chủ trên cả nước 

- Mục tiêu chung của chiến lược: 2 nhiệm vụ CM ở 2 miền đều nhằm giải quyết mâu thuẫn chung của dân tộc ta với đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện mục tiêu chung trước mắt là hòa bình thống nhất tổ quốc 

- Mối quan hệ của CM 2 miền: QH mật thiết với nhau trong đó MB là hậu phương lớn, do vậy nó giữ vai trò quyết định nhất đến sự pt của CM miền Nam. Miền Nam giữ vai trò trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất nước nhà. 

- Con đường thống nhất đất nước: trước tiên vẫn kiên trì theo con đường hòa bình. Tuy nhiên phải đề cao cảnh giác nếu địch gây chiến tranh xâm lược MB. 

- Triển vọng của CMVN: là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, khó khăn nhưng nhất định thắng lợi 

• Ý nghĩa của đường lối: 

- Đg lối đó thể hiện tư tưởng chiến lược của đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH nên đã tạo ra được sức mạnh tổng hợp, tranh thủ đc sự giúp đỡ của cả LX VÀ TQ, kết hợp nội lực và ngoại lực 

- thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong hoạch định đường lối 

- đường lối chung của cả nước và đường lối CM của mỗi miền là cơ sở của Đảng ta chỉ đạo quân và dân ta thực hiện tốt các nhiệm vụ CM 

===================================================== 

2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975 

a. Bối cảnh lịch sử 

• Thuận lợi: 

- phe XHCN ngày càng lớn mạnh tạo đk thuận lợi cho CMVN 

- VN đã thực hiện xong kế hoạch 5 năm lần 1 (60-65), do vậy đã đủ sức người sức của chi viện cho chiến trường miền Nam.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended