Previous Page of 3Next Page

hoc thuyet kinh te

spinner.gif

B - CHỦ NGHĨ A TRỌNG NÔNG 

:  

1/ Hoà n cảnh ra đờ i 

:  

Ra đời và o khoảng giữa TK XVIII trong hoà n cảnh lịch sử hết sức đặ c biệ t :  

+ Pháp là một quốc gia nông nghiệp hơn 90% dân số là nô ng dâ n. Cô ng cụ, phương  

thức canh tác lạc hậu, hơn 1/3 diện tích đất bỏ hoang. 

+ Các mâu thuẫn xã hội Pháp bộ c lộ rất gâ y gắt, nước Pháp có 2 trậ n tuyến đối lậ p :  

giai cấp phong kiến, vua, tăng lữ, qúy tộc >< nông dân , tư sản, thị dân.  

:  

Đặc điểm 

Giai cấp phong kiến giữ đất đai sống sa hoa hưởng thụ.  

Mặt trận chống phong kiến bị áp bức đè nén, căm thù , chế độ phong kiến nổi dậy.  

Pháp tiến gần tới CM tư sản : Kinh tế suy sụp : do 2 nguyên nhân :  

+ Do sự thống trị của chế độ phong kiến.  

+ Do mâu thuẫn của CNTT công nghiệp Kinh tế suy sụp  

Từ sự kiện đó : Pháp xuất hiện yêu cầu giải quyết mâu thuẫn bế tắt trong xã hội lật  

đổ chế độ phong kiến phát triển nông nghiệp để vực dậy nền kinh tế Chủ nghĩa  

trọng nông xuất hiện.  

2/ Lập trường cơ bản 

:  

Chủ nghĩa trọng nông có 3 lập trường cơ bản sau :  

+ Sự già u có thậ t sự của mộ t quốc gia khô ng biể u hiệ n ở khối lượng và ng bạc mà biểu  

hiện ở khối lượng nông sản, một quốc gia cường thịnh là một quốc gia có nhiều lượng  

thực thực phẩm.  

+ Sản xuất nông nghiệp là nguồn duy nhất tạo ra mỗi của cải vật chất, chỉ có nông  

nghiệp mới đem lại sự giàu có ấm no hạnh phúc.  

+ Nhà nước khô ng can thiệ p và o các hoạt độ ng kinh tế tôn trọng sự tự do , tự do sản  

xuất, kinh doanh trao đổi.  

Nội dung chủ yếu 

:  

Francois Quesney là nhà kinh tế người Pháp (1694 - 1764)  

* Thuyết trật tự thiên định :  

Quesney phê phán, bác bỏ CNTT , sụ già u có khô ng biể u hiệ n ở và ng bạc mà ở của  

cải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người . Trước hết là lương thực thực phẩm. Tuy  

nhiên, không phải mọi của cải biểu hiện sự giàu có. Sự giàu có chỉ biể u hiệ n của cải  

sinh sôi nảy nở Quesney gọi là tạo ra thu nhậ p thuần túy.  

Theo Quesney : Thu nhập thuần tuý = số thu được - số tiêu phí.  

Những hà nh vi nà o tạo ra được thu nhậ p thuần tuý là hà nh vi sản xuất, hà nh vi sản  

xuất thực sự chỉ có trong nô ng nghiệ p. Ngoà i nô ng nghiệp các ngà nh khác là không  

sinh lợi, không tăng thêm.  

: Theo Quesney có 2 nguyên tắc hình thành giá trị  

Nhận định 

+ Trong công nghiệp giá trị sản phẩm tạo ra sẽ ngang bằng với tổng chi phí.  

+ Trong nông nghiệp giá trị tạo ra bao giờ cũ ng lớn hơn tổng chi phí.  

+ Trong công nghiệp quá trình tạo ra sản phẩm chỉ là sự kết hợp chất cũ.  

+ Trong nông nghiệp nhờ sự tác động của tự nhiên : không khí... nên có sự gia tăng về  

chất tạo ra chất mới.  

Kết luận 

: Thu nhập thuần túy là kết quả của tự nhiên là tặng vậ t của tự nhiê n.  

* Thuyết chu trình kinh tế :  

Quesney chia xã hộ i thà nh 3 giai cấp : 

+ Giai cấp sản xuất : bao gồm những người hoạt động trong nông nghiệp ( nông dân )  

+ Giai cấp sở hữu : những người chiếm hữu đất đai ( địa chủ )  

+ Giai cấp không sản xuất : những người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp,  

thương mại ( công thương )  

Mô tả sự lưu thông của của cải giữa 3 giai cấp trong sơ đồ biểu Quesney  

* Giai cấp sản xuất : Giả sử giai cấp thu nhập 5 tỷ ( Thu nhập thuần túy )  

Giữ 2 tỷ để tiêu dùng  

Nộp 2 tỷ cho giai cấp sở hữu ( địa tô )  

Dùng 1 tỷ trao đổi với giai cấp không sản xuất Lấy công nghệ phẩm tiêu dùng :  

quần áo, giày dép, nhà cửa...  

Sản xuất : công cụ, máy móc, phân bón... Tất cả các nhu cầu đều được thỏa mã n, giai cấp nà y tiếp tục hoạt độ ng.  

* Giai cấp sở hữu : Sống dựa và o giai cấp sản xuất , có 2 tỷ địa tô do giai cấp sản xuất

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended