Previous Page of 2Next Page

Câu 16quan điểm của đảng về công nghiệp hóa

spinner.gif

Câu 16 phân tích mục tiêu quan điểm của đảng về công nghiệp hóa và hiện đại hóa??

*Mục tiêu CNH,HĐH

-Mục tiêu cơ bản của CNH,HĐH là cải biến nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở, vật chất kĩ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lĩ,QHSX tiến bộ,phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc,đảm bảo dân giàu nước mạnh, xã hôi công bằng, văn minh.

-Để thực hiên mục tiêu trên, ĐH X xác định mục tiêu đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.

*Quan điểm CNH,HĐH

-Quan điểm CNH,HĐH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời ki lên chủ nghĩa xã hội, là 1 quan điểm cơ bản của đảng được đưa ra từ ĐH III. Bước vào thời kì đổi mới trên cơ sở phân tích khoa học các điều kiện trong nước và quốc tế, đảng ta đã nêu ra những quan điểm mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH,HĐH đất nước trong ĐK mới. những quan điểm mới về CNH,HĐH được hội nghị lần thứ 7 BCH khóa VII nêu ra và được bổ sung qua các ĐH VIII, IX,X của đảng.

-Một là CNH gắn với HĐH vàCNH,HĐH gắn với phát triển tri thức.Thế giới đã trải qua 2 cuộc CM kĩ thuật. Cuộc CM kĩ thuật lần 1 diễn ra ở Anh với nội dung chủ yếu là cơ khí hóa. Cuộc CM KHKT lần 2-CMKG và công nghệ hiện đại đã tạo nên sự thay đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế-XH. Đây là điều kiện thuận lợi để VN tiến hành CNH gắn với HĐH. Xét trên khía cạnh lịch sử CNH và HĐH là 2 quá trình tách rời nhau,CNH rồi đến HĐH. Tuy nhiên, VN và những quốc gia đi sau như VN có sự kết hợp CNH và HĐH là do trình độ LLSX trong nước còn thấp kém.Nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ chuyển từ nền kinh tế công nghệ sang kinh tế tri thức. Để tránh khỏi tình trạng tụt hậu các nước đi sau như VN phải có sự kết hợp CNH với HĐH, đồng thời gắn quá trình CNH,HĐH với kinh tế tri thức.

-Hai là,CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế chính trị thường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Thời kì đổi mới,CNH,HĐH được tiến hành trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhiều thành phần. Do đó,CNH HĐH không phải chỉ là việc của nhà nước mà là việc của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế trong đó nhà nước là chủ đạo. Phương thức phân bổ nguồn lực để CNH được thực hiện bằng cơ chế thị trường là chủ yếu. CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường không những khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong nền kinh tế mà còn sử dụng chúng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình CNH,HĐH đất nước. CNH,HĐH nền kinh tế nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế tất yếu phải hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng quan hệ quốc tế đối thoại nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới.. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế còn nhằm khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ các sản phẩm mà nhà nước ta có nhiều lợi thế, có sức cạnh tranh cao. Nói cách khác đó là việc sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế nói chung và CNH,HĐH nói riêng nhanh hơn hiệu quả hơn.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (12)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended