Previous Page of 51Next Page

triet hoc

spinner.gif

Ngân hàng câu hỏi 

Triết mác - lênin 

(Dùng trong Kiểm tra và thi hết học phần 

ở các trường ĐH và Cao đẳng) 

--------------- 

Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của triết học Trang 1 

Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Tại sao nói đó là vấn đề cơ bản của triết học? Trang 1 

Câu 3: Phân biệt phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong triết học Trang 2 

Câu 4: Trình bày vai trò của triết học đối với đời sống xã hội nói chung và đối với sự phát triển của khoa học nói riêng Trang 2 

Câu 5: Phân tích những điều kiện và tiền đề của sự ra đời triết học Mác-Lênin Trang 3 

Câu 6: Vì sao nói sự ra đời triết học Mác là một tất yếu? Trang 4 

Câu 7: Vì sao nói sự ra đời của triết học Mác là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học?Trang 4 

Câu 8: Lênin đã bảo vệ và phát triển triết học Mác như thế nào? Trang 5 

Câu 9: Vị trí và ý nghĩa của giai đoạn Lênin trong sự phát triển triết học Mác Trang 5 

Câu 10: Phân tích đối tượng và đặc điểm của triết học Mác-Lênin 

Trang 5 

Câu 11: Phân tích vai trò, vị trí của triết học Mác-Lênin trong hệ thống lý luận Mác-Lênin trong đời sống xã hội Trang 6 

Câu 12: Phân tích những chức năng cơ bản của triết học Mác-Lênin? 

Trang 6 

Câu 13: Tại sao nói triết học Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học? Trang 7 

Câu 14: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin và ý nghĩa khoa học của định nghĩa này Trang 8 

Câu 15: Hãy so sánh quan điểm vật chất của Lênin với những quan điểm vật chất của những nhà triết học khác? Trang 9 

Câu 16: Phân tích nguồn gốc và bản chất của ý thức? Trang 10 

Câu 17: Phân tích bản chất của ý thức? Vai trò của tri thức khoa học trong hoạt động thực tiễn? Trang 10 

Câu 18: Phân tích quan điểm của triết học Mác-Lênin về sự vận động của vật chất Trang 11 

Câu 19: Vì sao nói đứng im là tương đối tạm thời còn vận động là tuyệt đối vĩnh viễn? Trang 12 

Câu 20: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật ý thức trong hoạt động thực tiễn Trang 12 

Câu 21: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta? Trang 13 

Câu 22: Phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này 

Trang 14 

Câu 23: Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể Trang 14 

Câu 24: Phân tích nội dung của nguyên lý về sự phát triển và ý nghĩa pháp luật của nguyên lý này 

Trang 15 

Câu 25: Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm phát triển và ý thức thực tiễn của nó Trang 16 

Câu 26: Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. ý nghĩa của các việc lắm vững quy luật này trong hoạt động thực tiễn Trang 16 

Câu 27: Phân tích câu nói của Lênin: Phát triển là đấu tranh của các mặt đối lập? Trang 17 

Câu 28: Phân tích nội dung của quy luật từ những thay đổi về hướng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. ý nghĩa của việc lắm vững quy luật này trong hoạt động thực tiễn

Previous Page of 51Next Page

Comments & Reviews (15)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended