Previous Page of 3Next Page

Qhệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ

spinner.gif

Cần phải khẳng định rằng, mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ là 

quan hệ biện chứng. Tính biện chứng của mối quan hệ trên biểu hiện:  

Thứ nhất, tính thống nhất giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. Không có phong 

trào cách mạng của quần chúng nhân dân, không có các quá trình kinh tế, chính trị, xã  

hội của đông đảo quần chúng nhân dân, thì cũng không thể xuất hiện lãnh tụ. Những cá 

nhân ưu tú, những lãnh tụ kiệt xuất là sản phẩm của thời đại, vì vậy, họ sẽ là nhân tố 

quan trọng thúc đẩy sự phát triển của phong trào quần chúng. 

Thứ hai, quần chúng nhân dân và lãnh tụ thống nhất trong mục đích và lợi ích của 

mình. Sự thống nhất về các mục tiêu của cách mạng, của hành động cách mạng giữa 

quần chúng nhân dân và lãnh tụ do chính quan hệ lợi ích quy định. Lợi ích biểu hiện 

trên nhiều khía cạnh khác nhau: lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hóa... Quan 

hệ lợi ích là cầu nối liền, là nội lực để liên kết các cá nhân cũng như quần chúng nhân 

dân và lãnh tụ với nhau thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. Lợi ích đó

vận động phát triển tùy thuộc vào thời đại, vào địa vị lịch sử của giai cấp cầm quyền mà  

lãnh tụ là đại biểu, phụ thuộc vào khả năng nhận thức và vận dụng để giải quyết mối 

quan hệ giữa các cá nhân, các giai cấp và tầng lớp xã hội. Từ đó, có thể thấy rằng, mức 

độ thống nhất về lợi ích là cơ sở quy định sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa 

quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. 

Thứ ba, sự khác biệt giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ biểu hiện trong vai trò 

khác nhau của sự tác động đến lịch sử. Tuy cùng đóng vai trò quan trọng đối với tiến 

trình phát triển của lịch sử xã hội, nhưng quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định sự 

phát triển, còn lãnh tụ là người định hướng, dẫn dắt phong trào, thúc đẩy sự phát triển 

của lịch sử. 

Bởi vậy, quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân lãnh tụ là biện chứng, vừa 

thống nhất vừa khác biệt. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, 

đồng thời đánh giá cao vai trò của lãnh tụ. 

a) Vai trò của quần chúng nhân dân 

Về căn bản, tất cả các nhà triết học trong lịch sử triết học trước Mác đều không 

nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong trong tiến trình phát triển của 

lịch sử. Về nguồn gốc lý luận, điều đó có nguyên nhân từ quan điểm duy tâm hoặc siêu 

hình về xã hội. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử khẳng định quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo 

chân chính ra lịch sử. Bởi vì, mọi lý tưởng giải phóng xã hội, giải phóng con người chỉ 

được chứng minh thông qua sự tiếp thu và hoạt động của quần chúng nhân dân. Hơn 

nữa, tư tưởng tự nó không làm biến đổi xã hội mà phải thông qua hành động cách mạng, 

hoạt động thực tiễn của quần chúng nhân dân, để biến lý tưởng, ước mơ thành hiện thực 

trong đời sống xã hội. 

Vai trò quyết định lịch sử của quần chúng nhân dân được biểu hiện ở ba nội dung.  

Thứ nhất, quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp 

sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Con người 

muốn tồn tại phải có các điều kiện vật chất cần thiết, mà những nhu cầu đó chỉ có thể 

đáp ứng được thông qua sản xuất. Lực lượng sản xuất cơ bản là đông đảo quần chúng 

nhân dân lao động bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. Cách mạng khoa 

học kỹ thuật hiện nay có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (7)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended