Nguồn gốc của nhà nước

spinner.gif

Lịch sử cho thấy không phải khi nào xã hội cũng có nhà nước. Trong xã hội 

nguyên thuỷ, do kinh tế còn thấp kém, chưa có sự phân hóa giai cấp, cho nên chưa có 

nhà nước. Đứng đầu các thị tộc và bộ lạc là các tộc trưởng do nhân dân bầu ra, quyền 

lực của những người đứng đầu thuộc về uy tín và đạo đức, việc điều chỉnh các quan hệ 

xã hội được thực hiện bằng những quy tắc chung. Trong tay họ không có và không cần 

một công cụ cưỡng bức đặc biệt nào.  

Lực lượng sản xuất phát triển đã dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu và từ đó xã hội 

phân chia thành các giai cấp đối kháng và cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hoà  

được xuất hiện. Điều đó dẫn đến nguy cơ các giai cấp chẳng những tiêu diệt lẫn nhau mà  

còn tiêu diệt luôn cả xã hội. Để thảm hoạ đó không diễn ra, một cơ quan quyền lực đặc 

biệt đã ra đời. Đó là nhà nước. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là nhà nước chiếm hữu nô 

lệ, xuất hiện trong cuộc đấu tranh không điều hoà giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ. 

Tiếp đó là nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản. 

Nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là mâu thuẫn giai cấp không thể 

điều hoà được. Đúng như V.I.Lênin nhận định: "Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của 

những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng 

nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được, thì nhà 

nước xuất hiện. Và ngược lại: sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn 

giai cấp là không thể điều hoà được"1. Nhà nước chỉ ra đời, tồn tại trong một giai đoạn 

nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn 

nữa.

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended