Bản chất của nhà nước

spinner.gif

Nhà nước ra đời tựa hồ đứng ngoài xã hội, làm cho xã hội tồn tại trong vòng trật 

tự nhất định nhưng trên thực tế, chỉ giai cấp có thế lực nhất - giai cấp thống trị về kinh 

tế mới có đủ điều kiện lập ra và sử dụng bộ máy nhà nước. Nhờ có nhà nước, giai cấp 

này cũng trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị, và do đó có thêm những

phương tiện mới để đàn áp và bóc lột giai cấp khác. Vì thế, về bản chất "Nhà nước 

chẳng qua chỉ là một bộ máy của một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác"1, 

là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, là cơ quan  

quyền lực của một giai cấp đối với toàn xã hội, là công cụ chuyên chính của một giai 

cấp. Không có và không thể có nhà nước đứng trên các giai cấp hoặc nhà nước chung 

cho mọi giai cấp. Nhà nước chính là một bộ máy do giai cấp thống trị về kinh tế thiết lập 

ra nhằm hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức của chúng đối với quần chúng lao động. 

Giai cấp thống trị sử dụng bộ máy nhà nước để đàn áp, cưỡng bức các giai cấp khác 

trong khuôn khổ lợi ích của giai cấp thống trị. Đó là bản chất của nhà nước theo nguyên 

nghĩa, tức nhà nước của giai cấp bóc lột. 

Theo bản chất đó, nhà nước không thể là lực lượng điều hòa sự xung đột giai cấp, 

mà trái lại, nó càng làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Cũng theo bản chất 

đó, nhà nước là bộ máy quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã hội có giai 

cấp. Tất cả những hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội do nhà nước tiến hành, xét cho 

cùng, đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị.  

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, cho dù được che giấu dưới hình thức tinh vi 

như thế nào, cho dù có bị khúc xạ qua những lăng kính phức tạp ra sao, nhà nước trong 

mọi xã hội có giai cấp đối kháng cũng chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống 

trị. 

Tuy nhiên cũng có trường hợp, nhà nước giữ được một mức độ độc lập nào đó đối 

với cả hai giai cấp đối địch, khi cuộc đấu tranh giữa chúng đạt tới thế cân bằng nhất 

định; hoặc nhà nước cũng có thể thực hiện sự thỏa hiệp về quyền lợi tạm thời giữa những 

giai cấp để chống lại một giai cấp khác. Những trường hợp trên là có tính chất ngoại lệ và 

tạm thời. Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội nói chung và của cuộc đấu tranh giai cấp 

nói riêng sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa các giai cấp thù địch với nhau, sẽ phá vỡ sự thoả 

hiệp tạm thời giữa các giai cấp với nhau và tất yếu sẽ tập trung quyền lực vào tay một 

giai cấp nhất định.

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended