Previous Page of 2Next Page

Đấu tranh giai cấp.Khái niệm& vai trò

spinner.gif

a) Khái niệm đấu tranh giai cấp 

Trong xã hội có giai cấp tất yếu nảy sinh đấu tranh giai cấp. V.I.Lênin định nghĩa 

đấu tranh giai cấp là "cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao  

động, chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của 

những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản 

hay giai cấp tư sản"1. 

Thực chất của đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi 

ích giữa quần chúng bị áp bức, vô sản đi làm thuê chống lại giai cấp thống trị, chống lại 

bọn đặc quyền, đặc lợi, những kẻ đi áp bức và bóc lột. 

Đấu tranh giai cấp có nguyên nhân khách quan từ sự phát triển mang tính xã hội 

hóa ngày càng sâu rộng của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư 

liệu sản xuất. Biểu hiện của mâu thuẫn này về phương diện xã hội: Mâu thuẫn giữa một 

bên là giai cấp cách mạng, tiến bộ, đại diện cho phương thức sản xuất mới, với một bên 

là giai cấp thống trị, bóc lột, đại biểu cho những lợi ích gắn với quan hệ sản xuất lỗi 

thời, lạc hậu. 

b) Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã 

hội có giai cấp 

Đỉnh cao của cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ dẫn đến cách mạng xã hội, thay  

thế phương thức sản xuất cũ bằng một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn. Phương 

thức sản xuất mới ra đời mở ra địa bàn mới cho sự phát triển của sản xuất xã hội. Sản 

xuất phát triển sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ đời sống xã hội. Dựa vào 

tiến trình phát triển của lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chứng minh rằng, đỉnh cao của 

đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội như là đòn bẩy thay đổi các 

hình thái kinh tế - xã hội.  

Đấu tranh giai cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải 

tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất 

mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. Thành tựu mà loài người đạt được trong tiến 

trình phát triển của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học và công nghệ, cải cách về 

dân chủ và tiến bộ xã hội... không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp tiến 

bộ chống các thế lực thù địch, phản động. 

Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là cuộc đấu tranh sau

cùng trong lịch sử xã hội có giai cấp. Nó là cuộc đấu tranh khác về chất so với các cuộc 

đấu tranh trước đó trong lịch sử. Bởi vì mục tiêu của nó là thay đổi về căn bản sở hữu tư 

nhân bằng sở hữu xã hội. 

Trước khi giành được chính quyền, nội dung của đấu tranh giai cấp giữa giai cấp 

vô sản và giai cấp tư sản là đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh chính trị. Sau  

khi giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản, mục tiêu và hình 

thức đấu tranh giai cấp cũng thay đổi. V.I.Lênin viết "Trong điều kiện chuyên chính vô 

sản, những hình thức đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản không thể giống như trước 

được"1. 

Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản phải biết cách sử dụng tổng hợp mọi 

nguồn lực, vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh. Mục tiêu của cuộc đấu tranh này 

là giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng và củng cố chính quyền của nhân dân; tổ 

chức quản lý sản xuất, quản lý xã hội, bảo đảm tạo ra một năng suất lao động xã hội cao 

hơn, trên cơ sở đó thủ tiêu chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội mới, công 

bằng, dân chủ và văn minh. Vì vậy, trong khi khẳng định rằng "đấu tranh giai cấp tất

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended