Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào sự nghiệp xây dựng

spinner.gif

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội đã được C.Mác vận dụng vào phân tích xã 

hội tư bản, vạch ra các quy luật vận động, phát triển của xã hội đó và đã đi đến dự báo 

về sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội cao hơn, hình thái cộng sản chủ nghĩa, mà giai  

đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã hình thành phát triển từ sau Cách  

mạng Tháng Mười Nga.  

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta khẳng 

định: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau. Đó là quy luật phát triển 

của cách mạng Việt Nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng. Việc 

Đảng ta luôn luôn kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu 

hướng của thời đại và điều kiện cụ thể của nước ta. 

Tuy nhiên, từ thực tiễn, nhất là thực tiễn quá trình đổi mới, chúng ta ngày càng 

nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

"Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ 

qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản 

xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu 

mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công 

nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về 

chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải 

trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh 

tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen 

và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ"1. 

Vận dụng quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất. "Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính 

sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường

có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đó chính là nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"2. 

Theo quan điểm của Đảng ta, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có 

nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 

chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 

chắc"2. 

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa 

phù hợp với xu hướng phát triển chung của nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát  

triển của lực lượng sản xuất ở nước ta; với yêu cầu của quá trình xây dựng nền kinh tế 

độc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.  

Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao 

động thủ công là phổ biến. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ 

nghĩa xã hội. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã  

hội ở nước ta. 

Gắn liền với phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải không ngừng đổi 

mới hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng thời với phát triển kinh tế, phải phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của 

nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 

dưỡng nhân tài; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng xã hội nhằm thực 

hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended