Previous Page of 2Next Page

Mối qhệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

spinner.gif

I- Co so ha tang va kien truc thuong tang 

1. Co so ha tang  

- Co so ha tang la toan bo nhung quan he san xuat hop thanh 

co cau kinh te cua mot xa hoi nhat dinh. Khai niem co so ha tang 

phan anh chuc nang xa hoi cua cac quan he san xuat voi tu cach la 

co so kinh te cua cac hien tuong xa hoi. 

- Co so ha tang bao gom quan he san xuat thong tri, nhung  

quan he san xuat la tan du cua xa hoi truoc va nhung quan he san 

xuat la mam mong cua xa hoi sau. Dac trung cho tinh chat cua 

mot co so ha tang do quan he san xuat thong tri quy dinh. 

- Trong xa hoi co doi khang giai cap thi tinh chat cua su doi 

khang giai cap va su xung dot giai cap bat nguon tu trong co so ha 

tang. 

2. Kien truc thuong tang 

- Kien truc thuong tang la toan bo nhung quan diem tu 

tuong xa hoi, nhung thiet che tuong ung va nhung quan he noi tai 

cua thuong tang hinh thanh tren mot co so ha tang nhat dinh. 

- Moi yeu to cua kien truc thuong tang co dac diem rieng, co 

quy luat phat trien rieng, nhung co lien he tac dong lan nhau va 

deu nay sinh tren co so ha tang, phan anh co so ha tang, trong do 

nha nuoc la bo phan co quyen luc manh me nhat cua kien truc 

thuong tang. Chinh nho co nha nuoc ma tu tuong cua giai cap 

thong tri moi thong tri duoc toan bo doi song xa hoi. 

- Kien truc thuong tang cua xa hoi co doi khang giai cap bao 

gom he tu tuong va the che cua giai cap thong tri, tan du cua cac 

quan diem cua xa hoi truoc, cac quan diem va to chuc cua cac giai 

cap moi ra doi, quan diem tu tuong cua cac tang lop trung gian.  

He tu tuong cua giai cap thong tri quyet dinh tinh chat co ban cua 

kien truc thuong tang trong mot hinh thai xa hoi nhat dinh. Tinh 

chat doi khang ve quan diem tu tuong va cuoc dau tranh tu tuong 

cua cac giai cap doi khang phan anh tinh chat doi khang cua co so 

ha tang. 

II- Quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc 

thuong tang 

Moi hinh thai kinh te - xa hoi co co so ha tang va kien truc 

thuong tang cua no, giua chung co moi quan he bien chung voi 

nhau, trong do co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang va 

kien truc thuong tang tac dong tro lai co so ha tang. 

1. Co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang 

- Co so ha tang sinh ra kien truc thuong tang. Co so ha tang 

cua mot xa hoi nhat dinh nhu the nao, tinh chat cua no ra sao, giai  

cap dai dien cho no the nao thi he thong tu tuong chinh tri, phap 

quyen, dao duc, triet hoc, v.v. va cac quan he; cac the che tuong 

ung voi nhung tu tuong ay cung nhu vay. 

- Co so ha tang quyet dinh su bien doi cua kien truc thuong 

tang. Su bien doi do xay ra trong moi hinh thai kinh te - xa hoi, 

cung nhu tu hinh thai kinh te - xa hoi nay sang hinh thai kinh te - 

xa hoi khac. Trong xa hoi co doi khang giai cap, su bien doi do dien 

ra thong qua cuoc dau tranh giai cap gay go, phuc tap. 

- Co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang la quy luat 

pho bien cua moi hinh thai kinh te - xa hoi. 

2. Su tac dong tro lai cua kien truc thuong tang doi voi co so 

ha tang 

- Su tac dong tich cuc cua kien truc thuong tang doi voi co so 

ha tang the hien truoc het o chuc nang chinh tri - xa hoi cua kien 

truc thuong tang nham bao ve, duy tri, cung co va phat trien co so 

ha tang sinh ra no; dau tranh xoa bo co so ha tang va kien truc 

thuong tang cu. 

- Cac bo phan khac nhau cua kien truc thuong tang deu tac 

dong den co so ha tang bang nhieu hinh thuc khac nhau, trong do 

nha nuoc giu vai tro dac biet quan trong co tac dong to lon nhat va 

truc tiep doi voi co so ha tang. 

- Trong moi hinh thai kinh te - xa hoi, kien truc thuong tang  

co nhung qua trinh bien doi nhat dinh. Qua trinh do cang phu hop 

voi co so ha tang thi su tac dong cua no doi voi co so ha tang cang 

co hieu qua; nguoc lai, qua trinh do khong theo cung chieu voi quy  

luat van dong cua co so ha tang thi no se can tro su phat trien cua 

co so ha tang.  

- Trong thoi dai ngay nay, vai tro cua kien truc thuong tang 

tang len ro ret, cang the hien voi tu cach la mot yeu to tac dong 

manh me den tien trinh lich su. Song neu qua nhan manh hoac 

thoi phong vai tro cua kien truc thuong tang den muc phu dinh  

tinh tat yeu kinh te cua xa hoi, thi se roi vao chu nghia duy tam  

chu quan, duy y chi. 

3. Co so ha tang va kien truc thuong tang trong thoi ky qua 

do o nuoc ta 

- Co so ha tang trong thoi ky qua do o nuoc ta bao gom cac 

kieu quan he san xuat gan lien voi cac hinh thuc so huu tuong ung 

voi cac thanh phan kinh te khac nhau, tham chi doi lap nhau, 

cung ton tai trong mot co cau kinh te thong nhat theo dinh huong

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (16)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended